Ασφαλιστικά μέτρα νομής

Η αοριστία δικογράφου αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η έλλειψη πλήρους περιγραφής του επίδικου ακινήτου δεν μπορεί να αναπληρωθεί με το γραπτό σημείωμα, με τις καταθέσεις μαρτύρων κλπ.

Βασίλειος Τσιότσικας

ITLawyers Δικηγόροι
ITLawyers Δικηγόροι

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

24/2024

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου, Άρτεμις Κ. Μπινιάρη και την Γραμματέα Σοφία Ποσάντζη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13/03/2024 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας ... και της καθ’ ης η αίτηση ... η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Βασιλείου Τσιότσικα.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η αίτησή της και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …2023, η οποία προσδιορίσθηκε αρχικά να συζητηθεί για την 29η-09-2023 και έπειτα από αναβολές για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, οπότε και εκφωνήθηκε από το οικείο έκθεμα και συζητήθηκε.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι διάδικοι παρέστησαν όπως προαναφέρθηκε και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 111, 118 περ. 4, 216 ξ 1 και 688 § 1 ΚΠολΔ συνάγεται ότι για την τήρηση της για κάθε αίτηση δικαστικής προστασίας εγγράφου προδικασίας, με ποινή απαράδεκτου, απαιτείται να αναγράφονται τα σε αυτά οριζόμενα, δηλαδή το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, το ονοματεπώνυμο και η κατοικία του αιτούντος και του καθ' ου η αίτηση και το αντικείμενο της δίκης κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο. Συνεπώς απαιτείται μνεία σε αυτήν των περιστατικών που πιθανολογούν το δικαίωμα για την εξασφάλιση ή διατήρηση του οποίου ζητείται να διαταχθούν τα ασφαλιστικά μέτρα ως και του επικείμενου κινδύνου ή της επείγουσας περίπτωσης, αλλιώς η αίτηση είναι απορριπτέα για έλλειψη του άνω στοιχείου (βλ ΑΠ127/1973 ΝοΒ 21. 890, ΜΠρΠειρ 1020/1978 Δ 9. 339, ΜπρΑθ 54/1974 ΕΕΝ 41.38). Ειδικότερα στην απευθυνόμενη ενώπιον του Ειρηνοδικείου αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων νομής ή κατοχής, πρέπει να αναφέρεται ότι ο αιτών ήταν νομέας του επιδίκου κατά τον χρόνο της διατάραξης ή της αποβολής και της επίδοσης της αίτησης (ΑΠ 64/1972 NoB 20.623, ΑΠ 579/1970 NoB 18.1461), το είδος του αντικειμένου που προσβλήθηκε και αν πρόκειται για ακίνητο το είδος, την έκταση, την θέση και τα όριά του, την σε ορισμένο χρόνο και τόπο ενέργεια περιστατικών που συνθέτουν τη διατάραξη ή την αφαίρεση χωρίς την βούλησή του, καθώς και τον επικείμενο κίνδυνο ή την επείγουσα περίπτωση που συντρέχει για τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων (βλ Κ. Παπαδοπούλα, Αγωγές Εμπράγματου Δικαίου, τόμος Α', σ. 210-211, Β. Βαθρακοκοίλη, Ασφαλιστικά Μέτρα, Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογραφία, έκδ. 2012, άρθρο 682, αρ. 36, σ. 4647, ΑΠ 127/1973 ό.π.). Ως προς τα στοιχεία του επικείμενου κινδύνου ή της επείγουσας περίπτωσης, για την επαρκή εξειδίκευση της συνδρομής αυτών δεν αρκεί γενική μνεία αυτών στο δικόγραφο, αλλά προσαπαιτείται μνεία, έστω και

κατά τρόπο συνοπτικό, της συνδρομής ασυνήθους ανάγκης προς παροχή έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, η οποία δικαιολογείται από τη συνδρομή υφισταμένων περιστατικών και ειδικότερα κινδύνου ματαίωσης της ικανοποίησης της απαίτησης ή επείγουσας περίπτωσης της παρούσας στιγμής (βλ Β. Βαθρακοκοίλη, Ασφαλιστικά Μέτρα, Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογραφία, εκδ. 2012, άρθρο 682, αρ. 36, σ. 46-47). Όταν πρόκειται για ασφαλιστικά μέτρα η αξίωση αυτή του νόμου αποβαίνει περισσότερο επιτακτική, δεδομένου ότι στις υποθέσεις αυτές είναι υποχρεωτική η προαπόδειξη (άρθρο 690 ΚΠολΔ), συνεπεία της οποίας ο αποδεικτικός έλεγχος των παραγωγικών του προστατευτέου δικαιώματος γεγονότων γίνεται κατ' ανάγκην μόνο βάσει των περιλαμβανομένων στην αίτηση ισχυρισμών, ενώ τα περιστατικά που περιέχονται στο υποβαλλόμενο μετά τη συζήτηση σημείωμα, άγνωστα στο δικαστήριο και στον καθ' ου η αίτηση, δεν μπορούν να καταστούν αντικείμενο της διεξαγόμενης προαπόδειξης κατά τη μοναδική συζήτηση της υπόθεσης. Όταν στο δικόγραφο της αίτησης δεν περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω στοιχεία ή περιέχονται αυτά ασαφώς ή ελλιπώς, τότε η αίτηση απορρίπτεται ως αόριστη. Τούτο ερευνάται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο γιατί ανάγεται στην προδικασία και δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με το γραπτό σημείωμα ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε με την εκτίμηση των αποδείξεων (βλ Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, σ. 24, ΑΠ 915/1980 NoB 29.296).

Με την κρινόμενη αίτηση, κατ' εκτίμηση του δικογράφου της, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι είναι αποκλειστική πλήρης κυρία, νομέας και κάτοχος μιας κατοικίας συγκροτήματος με υπό στοιχεία … επί της οδού … στην …, στην οποία ασκεί όλες τις πράξεις νομής που προσιδιάζουν στη φύση και στον προορισμό του ακινήτου. Ότι από το έτος 2006 χρησιμοποιούσε ως νομέας και κάτοχος τον χώρο που ευρίσκεται έμπροσθεν της οικίας της ως θέση πάρκινγκ και ο χώρος αυτός συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία της, με χώρο διακίνησης αυτοκινήτων και … κατοικία ιδιοκτησίας της καθ’ ης. Ότι η καθ' ης ουδέποτε από τις 22.7.2009 που αγόρασε την κατοικία της επί του ίδιου συγκροτήματος χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο χώρο ο οποίος βρίσκεται έμπροσθεν της οικίας του αιτούντος, παρά μόνο τον Σεπτέμβριο του 2022 επικαλέστηκε το δικαίωμα πάρκινγκ στον επίδικο χώρο και στάθμευσε εκεί το αυτοκίνητό της. Επικαλούμενη δε το στοιχείο της επείγουσας περίπτωσης, ζητά να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα με σκοπό την προστασία του προαναφερόμενου δικαιώματός νομής και κατοχής της επί του επίδικου χώρου. Ζητά επίσης να υποχρεωθεί η καθ' ης να αφαιρέσει το άνευ αριθμού κυκλοφορίας αυτοκίνητό της μάρκας … από τον επίδικο χώρο, να απειληθεί εναντίον της χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και σε περίπτωση παραβίασης της εκδοθησόμενης απόφασης να επιβληθεί εις βάρος της προσωπική κράτηση διάρκειας τριών μηνών. Τέλος ζητά να καταδικαστεί η καθ’ ης στην πληρωμή της δικαστικής της δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 733, 29 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολΔ), πλην όμως, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, κρίνεται αόριστη και εκ του λόγου αυτού απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι έτσι όπως είναι διατυπωμένη και μη περιέχουσα τα απαραίτητα για την θεμελίωσή της στοιχεία κρίνεται ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της κρινόμενης αίτησης δεν περιγράφεται επαρκώς η θέση, η έκταση και το εμβαδόν του επίδικου χώρου, ούτε προσδιορίζει αν πρόκειται για οριζόντια ή για κάθετη ιδιοκτησία, ενώ, ούτε επισυνάπτεται στην αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου. Η ανωτέρω έλλειψη ακριβούς περιγραφής του επίδικου ακινήτου, συνιστά αοριστία της αίτησης, η οποία δεν περιέχει, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, τα κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΚΠολΔ απαιτούμενα για την ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της αίτησης στοιχεία, ώστε να γεννάται αμφιβολία για το αντικείμενο της διαφοράς, το Δικαστήριο να μην δύναται να οδηγηθεί σε ασφαλή κρίση και η καθ' ης μη τηρούμενης της απαιτούμενης από το νόμο προδικασίας, να περιορίζεται στη δυνατότητα να αντιτείνει τους ισχυρισμούς της. Η εν λόγω αοριστία δεν αίρεται με τη μετάθεση του βάρους αυτού στους μάρτυρες κ.λ.π., ούτε με παραπομπές σε άλλα έγγραφα ή με το σημείωμα, αφού πρόκειται για ζήτημα αναγόμενο στην προδικασία, η οποία αφορά τη δημόσια τάξη (ΑΠ 1056/2002, ΕλλΔνη 45, 83, ΕφΠειρ 118/1995, ΕλλΔνη 36, 1573). Με βάση τα ανωτέρω, η κρινόμενη πρέπει ν' απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, κατά παραδοχή και του παραδεκτά προτεινόμενου ισχυρισμού της καθ' ης, η δε δικαστική δαπάνη των καθ' ης, κατόπιν νομίμως υποβληθέντος δια του σημειώματος τους αιτήματος, να επιβληθεί σε βάρος της αιτούσας, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τη δικαστική δαπάνη της καθ' ης σε βάρος της αιτούσας, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στις …/2024 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ