Διάταξη του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Απορρίπτεται το αίτημα της Amazon να αναστείλει την υποχρέωσή της να δημοσιοποιεί αποθετήριο διαφημίσεων.

3/31/2024

ai generated image
ai generated image

Διάταξη του Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-639/23 P(R)

Επιτροπή κατά Amazon Services Europe Online (επιγραμμική) διαφήμιση:

Απορρίπτεται το αίτημα της Amazon να αναστείλει την υποχρέωσή της να δημοσιοποιεί αποθετήριο διαφημίσεων.

Η Amazon Services Europe ανήκει στον όμιλο Amazon. Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν το διαδικτυακό λιανικό εμπόριο και άλλες υπηρεσίες, όπως το υπολογιστικό νέφος και το ψηφιακό streaming. Παρέχει υπηρεσίες αγοράς σε τρίτους πωλητές, επιτρέποντάς τους να προσφέρουν προϊόντα προς πώληση μέσω του Amazon Store.

Με απόφαση την 23η Απριλίου 2023 [Απόφαση C(2023) 2746 οριστική], η οποία εκδόθηκε δυνάμει του κανονισμού σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών [κανονισμός (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2022, σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών], η Επιτροπή όρισε το Amazon Store ως πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα. Τούτο σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το Amazon Store υποχρεούται να δημοσιοποιεί αποθετήριο με λεπτομερείς πληροφορίες (Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο της διαφήμισης, το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου παρουσιάζεται η διαφήμιση, την περίοδο κατά την οποία παρουσιάστηκε η διαφήμιση, τις κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν για τη στόχευση ορισμένων αποδεκτών, τις εμπορικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες ή τον συνολικό αριθμό αποδεκτών του υπηρεσία που προσεγγίστηκε) στην online διαφήμισή της.

Η Amazon ζήτησε την ακύρωση της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε επίσης υποβάλει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Με διάταξη της 27ης Σεπτεμβρίου 2023 (Amazon Services Europe κατά Επιτροπής, T-367/23 R), ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διέταξε την αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως αυτής, στο μέτρο που η Amazon Store υποχρεούται να δημοσιοποιήσει το αποθετήριο διαφημίσεων.

Η Επιτροπή άσκησε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της διατάξεως αυτής. Με τη σημερινή του διάταξη, ο Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου αναιρεί το μέρος της διατάξεως του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου περί αναστολής της αποφάσεως της Επιτροπής όσον αφορά το αποθετήριο διαφημίσεων. Διαπιστώνει ότι η Επιτροπή στερήθηκε, κατά παραβίαση της αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως, την δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της επί των επιχειρημάτων που προέβαλε η Amazon κατά τη διαδικασία ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου. Δεδομένου ότι η Επιτροπή προέβαλε στο Δικαστήριο τα επιχειρήματα που σκόπευε να προβάλει κατά των στοιχείων που προέβαλε η Amazon ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, ο αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου αποφαίνεται οριστικά επί της διαφοράς και απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Ο Αντιπρόεδρος του Δικαστηρίου εκτιμά ότι το επιχείρημα της Amazon ότι η υποχρέωση που θέσπισε ο νομοθέτης της Ένωσης να δημοσιοποιεί αποθετήριο διαφημίσεων περιορίζει παρανόμως τα θεμελιώδη δικαιώματά της στον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και στην επιχειρηματική ελευθερία δεν μπορεί να θεωρηθεί, εκ πρώτης όψεως, αλυσιτελές και, επιπλέον, στερούμενο σοβαρότητας.

Επιπλέον, ελλείψει αναστολής, είναι πιθανό η Amazon να υποστεί σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία πριν από την παρέμβαση οποιασδήποτε απόφασης ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής. Ωστόσο, οι διαπιστώσεις αυτές δεν είναι καθαυτές καθοριστικές. Πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσον η στάθμιση όλων των εμπλεκόμενων συμφερόντων μπορεί να δικαιολογήσει την άρνηση αναστολής. Συναφώς, ο αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διαπιστώνει ότι, σε περίπτωση μη χορηγήσεως αναστολής, η ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής θα διατηρούσε το συμφέρον της Amazon. Επιπλέον, δεν αποδείχθηκε ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, θα διακυβευόταν η ύπαρξη ή η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Amazon. Επιπλέον, η αναστολή θα οδηγούσε σε καθυστέρηση, ενδεχομένως για αρκετά έτη, της πλήρους επίτευξης των στόχων του κανονισμού σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, θα καθιστούσε δυνατή τη διατήρηση ή την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος που απειλεί τα θεμελιώδη δικαιώματα, ενώ ο νομοθέτης της Ένωσης έκρινε ότι οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο περιβάλλον αυτό. Τα συμφέροντα που υπερασπίζεται ο νομοθέτης της Ένωσης υπερισχύουν, εν προκειμένω, των υλικών συμφερόντων της Amazon, με αποτέλεσμα η εξισορροπητική Διεύθυνση Επικοινωνιών Μονάδα Τύπου και Πληροφοριών curia.europa.eu Stay Connected! συμφερόντων συνηγορεί υπέρ της απόρριψης της αίτησης αναστολής.

Πηγή: curia.eu