Εισαγγελική πρόταση

Η προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου

4/3/2024

itlawyers
itlawyers

Αδίκημα: 348Α ΠΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΒΜ:

ΠΡΟΤΑΣΗ

Προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών

Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου Σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 2,4» 138 παρ. ιβ, του Κ.Π.Δ., την παρούσα ανακριτική δικογραφία που σχηματίστηκε, κατόπιν διενέργειας αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης και υποβολής προς ημάς του υπ' αρ. πρωτ. ... υποβλητικού εγγράφου- αποστολή συνοδείας του 4ου Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων, σε βάρος του ..........., κατοίκου ........... και ήδη κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης ..., κατηγορούμενου για την αξιόποινη πράξη της πορνογραφίας ανηλίκων (προμήθεια, κατοχή, διαμοιρασμός) μέσω πληροφοριακών συστημάτων, όπου η παραγωγή του υλικού παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12° έτος της ηλικίας του, κατ' εξακολούθηση τελεσθείσα (α. ι, Ι3στ, 14, ι8,26 εδ.α, 27 παρ. ι, 51,52,57,71, 8ο, 94, 98 και 348 A παρ. ι, 2,3, 5 του ΠΚ). Σε εκτέλεση της με ΑΒΜ ... από .../2022 παραγγελίας μας προς την Ανακρίτρια του 15ου Ανακριτικού Τμήματος επακολούθησε κύρια ανάκριση, η οποία περατώθηκε νομοτύπως σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 270§ι,2 και 308§4 του ΚΠΔ (βλ. την από .../2022 Έκθεση Γνωστοποίηση πέρατος Ανάκρισης υπογραφόμενη από τον κατηγορούμενο). Σε βάρος του κατηγορουμένου εξεδόθη το υπ' αρ. .../2022 Ένταλμα προσωρινής Κράτησης δυνάμει του οποίου διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου με χρόνο έναρξης αυτής από την ημερομηνία σύλληψής του, ήτοι από .../2022. Κατόπιν των ανωτέρω εκθέτω τα ακόλουθα:

Η κατηγορία που αποδόθηκε στον ανωτέρω κατηγορούμενο είναι η ακόλουθη:

...

Σειρά συμβάσεων ή άλλων διακρατικών κειμένων, ιδίως από τις αρχές της δεκαετίας 'go, επιχείρησαν στο πλαίσιο καταπολέμησης της γενετήσιας εκμετάλλευσης ανηλίκων, να θέσουν φραγμό στην εξάπλωση του προβλήματος και να ασκήσουν πίεση στα κράτη - μέλη για την άμεση λήψη μέτρων κατά της παιδικής πορνογραφίας, έντυπης ή ηλεκτρονικής. Ήδη στο άρθρο 34·Υ της Διεθνούς Σύμβασης του OHE για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Νέα Υόρκη, 26.1.1990 - στην Ελλάδα: Ν 2101/1992) προβλέφθηκε ρητά ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα αναλάμβαναν την υποχρέωση να προστατεύουν το παιδί από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίζουν, μεταξύ άλλων, την εκμετάλλευση των παιδιών προς τον σκοπό παραγωγής θεαμάτων ή υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα. Στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας τα μέτρα αυτά εξειδικεύθηκαν με νεότερες συμβάσεις ή άλλα διακρατικά κείμενα, τόσο από την πλευρά του OHE με το λεγόμενο εν συντομία Προαιρετικό Πρωτόκολλο (Νέα Υόρκη,25-5-2000, ιδίως άρθρο 2 - στην Ελλάδα: Ν 3625/2007), όσο επίσης, από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τη Σύμβασή του για το Κυβερνοέγκλημα (Βουδαπέστη, 23.11.2001, ιδίως άρθρο g) και με τη Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών κατά της Γενετήσιας Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης (Lanzarote Ισπανίας, 25.10.2007, ιδίως άρθρο 20 - στην Ελλάδα: Ν 3727/2008). Ακόμη, για το ίδιο θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την υπ' αρ. 2004/68/ΔΕΥ Απόφαση - Πλαίσιο (22.12.2003, ιδίως άρθρο ι), που σε πολλά σημεία της συντονίζεται με αντίστοιχες ρυθμίσεις της προαναφερθείσας Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον Κυβερνοέγκλημα. Η εν λόγω Απόφαση-Πλαίσιο, που εν μέρει ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν 3625/2007 (πρβλ. ΑιτΕκθ Ν 3625/2007, ΚΝοΒ 55: 2007, σελ. 2944)» αντικαταστάθηκε την 13η Δεκεμβρίου 20ΐι με την Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου». Υπό την επίδραση αυτών των διακρατικών κειμένων, η Ελλάδα εισήγαγε το 2002 (Ν 3064/2002) στον Ποινικό της Κώδικα άρθρο (348Α) με τίτλο «Πορνογραφία Ανηλίκων», όπου ωστόσο το σχετικό αδίκημα τιμωρούνταν μόνο για τέλεση από κερδοσκοπία και χωρίς ιδιαίτερη αναφορά για την περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού πορνογραφικού υλικού. Χρειάσθηκε να περάσουν αρκετά χρόνια αναποτελεσματικής εφαρμογής αυτής της διάταξης (κυρίως λόγω των δυσχερειών στην απόδειξη του υποκειμενικού στοιχείου της κερδοσκοπίας), για να προβεί ο Έλληνας νομοθέτης στην αναδιατύπωση του άρθρου 348Α ΠΚ. Κυρίως με τον Ν 3625/2007, αλλά και με τον Ν 3727/2008, η σχετική διάταξη διευρύνθηκε σημαντικά, ώστε να περιλαμβάνει από πλευράς αξιοποίνου κάθε πράξη παιδικής πορνογραφίας (ανεξαρτήτως δηλαδή του στοιχείου της κερδοσκοπίας, άρα ακόμη και με σκοπό αποκλειστικά ιδίας χρήσης, και με επιβαρυντική περίσταση εάν το πορνογραφικό υλικό είναι ηλεκτρονικό), ενώ προβλέφθηκαν και αυστηρότερες (κακουργηματικές) ποινές για περιπτώσεις τέλεσης του εγκλήματος -μεταξύ άλλων- κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια (βλ. Ν. Κουράκη, Η ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (άρθρο 34&Α ΠΚ) Τα όρια μιας δικαιοκρατικής και εφικτής ποινικής καταστολής της. [«ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» Τεύχος Ι / Έτος 2012]. Κατά την ισχύουσα σήμερα διάταξη του άρθρου 348Α παρ. 1,2,3,4 και 5 του ΠΚ, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 3064/2002 και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 10 του Νόμου 3625/2007, με τον οποίο κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και οι περιπτώσεις α και β της παρ. 4 συμπληρώθηκαν από το άρθρο 3 παρ. 11 και 12, αντίστοιχα, του Α' Κεφαλαίου του Νόμου 3727/2008 και η παρ.4 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 τροποποιήθηκαν ως προς τις επιβαλλόμενες ποινές και το άρθρο 348Δ διαμορφώθηκε με το άρθρο 8ο Ν.4855/2021, ΦΕΚ Α' 215/12.11.2021

«ι. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (ΐ) έτους και χρηματική ποινή. 2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή. 3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων σννιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή η εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής γενετήσιας πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο. 4- Οι πράξεις των παρ. ι και 2 τιμωρούνται με κάθειρξη και χρηματική ποινή: α. αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα, β. αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο και γ. αν δράστης της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά. Αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (ίο) ετών και χρηματική ποινή. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη των περ. β και γ της προηγούμενης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, αν δε αυτή είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 6. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή.»

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι βασικές μορφές του εγκλήματος περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου και τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Με την παρ. 2 προβλέπεται βαρύτερη τιμωρία για τις πράξεις της παραγωγής, προσφοράς, πωλήσεως ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσεως, διανομής, διαβιβάσεως, αγοράς, προμήθειας και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της διανομής πληροφοριών, αν αυτές τελέσθηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του διαδικτύου και ήδη μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Οι ως άνω πράξεις εκτιμώνται ως επιβαρυντικές, λόγω της μεγάλης ευχέρειας προσβάσεως στο διαδίκτυο. Ως παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας πρέπει να νοηθεί η δημιουργία αυτού. Προμήθεια είναι η εξασφάλιση υλικού παιδικής πορνογραφίας και για προσωπική χρήση του δράστη ακόμη, και κατοχή θεωρείται η φυσική εξουσία του δράστη, ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με δική του θέληση την ύπαρξη του υλικού και να διαθέσει αυτό πραγματικά. Με την παρ. 4 του προαναφερόμενου άρθρου εισάγονται οι εξής αυτοτελείς επιβαρυντικές περιστάσεις: α) αν οι πράξεις των παρ. ι και 2 τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια (ήδη δε, μετά την απάλειψη της κατά συνήθεια τέλεσης της πράξης από τη διάταξη του άρθρου 13 του νέου ΠΚ, μόνο κατ' επάγγελμα) και β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται, πλην άλλων, με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του. Η προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου, είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε άλλους υλικούς φορείς (Cd- Rom κ.λ.π.), για αποκλειστικά του ίδιου χρήση, είτε προς ικανοποίηση της περιέργειάς του είτε ακόμη προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθμίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματική, εάν συγχρόνως δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχειρίσεως, αξιοποιήσεως, διαθέσεως ή περαιτέρω διακινήσεως του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail, φωτογραφιών και Cd-Rom ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου ή, τέλος, συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλουτισμό και "βελτίωση" του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διαδόσεως και μεταδόσεως της πορνογραφίας ανηλίκων. Διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η γενίκευση της κατηγορίας για κάθε επίσκεψη σε ιστοσελίδα αυτού του περιεχομένου οδηγεί σε κίνδυνο ποινικοποιήσεως, με την βαρύτερη μάλιστα μορφή, της ελεύθερης χρήσεως του διαδικτύου, ακόμη και για λόγους περιέργειας ή από τύχη, γεγονός που δεν ανήκε στις προθέσεις του νομοθέτη (ΑΠ 643/2020, 1133/2018, ΑΠ 1648/2016, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Εξάλλου, κατά το άρθρο 98 ΠΚ

«αν περισσότερες από μία πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί, αντί να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1, να επιβάλει μία και μόνο ποινή. Για την επιμέτρησή της το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων».

Από τη διάταξη αυτή, που έχει θεσπιστεί προς το σκοπό επιεικέστερης μεταχείρισης του κατηγορουμένου, προκύπτει ότι το κατ' εξακολούθηση έγκλημα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση ομοειδούς πραγματικής συρροής εγκλημάτων, που συνέχονται μεταξύ τους λόγω της ενότητας του δόλου του δράστη και της μορφής του αδικήματος που επαναλαμβάνεται από τον ίδιο αυτουργό, στην οποία (συρροή) όμως το δικαστήριο μπορεί αντί να καταγνώσει στον δράστη συνολική ποινή, να επιβάλει μία (ενιαία) ποινή, λαμβάνοντας υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων, μέσα στα πλαίσια της ποινής του οικείου εγκλήματος. (Ολομ. ΑΠ 5/2002), ΑΠ 1248/2019, ΑΠ 1846/2019 ΑΠ 98/2018 Α' Δημοσίευση Νόμος, [Βλ. ΑΠ (Συμβ) 115/2004 ΠοινΧρ ΝΕ'2005/ σελ. 33> ΑΠ (Συμβ) 1142/2003 ΠοινΧρ ΝΔ'2004/ σελ. 245, ΑΠ (Συμβ) 1560/2003 ΠοινΧρ ΝΔ* 2004/ σελ. 441» ΑΠ (Συμβ) 1673/2002 ΠοινΧρ ΝΓ'2003/ σελ. 630]. itlawyers.gr

*Για την λήψη ανωνυμοποιημένου αντιγράφου ολόκληρης της πρότασης εγγραφείτε στο σχετικό πεδίο ή επικοινωνήστε με το γραφείο μας.