Εμπορικά Σήματα

(Trademarks)

Τα εμπορικά σήματα

Ένα εμπορικό σήμα έιναι ένα σήμα, ή ο συνδυασμός σημάτων, που διακρίνει τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Η σήμανση αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί λέξεις, γράμματα, φωτογραφίες, σχήματα και χρώματα, ήχους καθώς και οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω

Σε γενικές γραμμές προκειμένου ένα λογότυπο να κατοχυρωθεί ως εμπορικό θα πρέπει να είναι επιδεκτικό γραφικής παράστασης και αντιληπτό δια της όρασης. Επιτρέπεται όμως καταχώριση λιγότερο παραδοσιακών μορφών εμπορικών σημάτων, όπως τα τρισδιάστατα (όπως το τριγωνικού σχήματος κουτί της σοκολάτας Toblerone), ηχητικά σήματα (όπως ο βρυχηθμός του λιονταριού που προηγείται ταινιών που παράγονται από την MGM), ή οσφρητικά σήματα.

Το εμπορικό σήμα διευκολύνει την διάκριση μιας επιχείρησης, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από άλλες όμοιες ή παραπλήσιες. Συνεπώς η κατοχύρωσή του αποτελεί όχι μόνο ουσιαστικό εργαλείο για τη διαφήμιση των προϊόντων της αλλά και προστασία της επιχείρησης από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.Δυνατότητα κατοχύρωσης εμπορικού σήματος

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος μπορεί να επιτευχθεί σε εθνικό, Κοινοτικό και/ ή διεθνές επίπεδο.

Το όνομα χώρου (domain name) δεν ταυτίζεται με το εμπορικό σήμα και δεν απολαμβάνει προστασίας από τον νόμο.

Άρση προσβολής δικαιώματος χρήσης εμπορικού σήματος, διακριτικού τίτλου αλλά και ονόματος χώρου «domain name». Το όνομα χώρου «domain name» δεν ταυτίζεται και δεν απολαμβάνει προστασίας από τον νόμο όπως η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα αλλά και ο διακριτικός τίτλος. Η άνω ρύθμιση δεν αναιρείται διά της καταχωρήσεως του ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Απαιτούμενες εξαιρετικές περιστάσεις ώστε να αποδοθεί σε συγκεκριμένο domain name η οιονεί λειτουργία του ως διακριτικού τίτλου ή διακριτικού γνωρίσματος συγκεκριμένων εμπορευμάτων ή υπηρεσιών.

Προστασία σήματος - Σήματα φήμης

Επί σήματος φήμης δεν είναι απαραίτητο να δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης. Αρκεί ότι η χρήση του θα βλάψει τον διακριτικό χαρακτήρα ή την φήμη του σήματος φήμης ή θα προσπορίσει χωρίς εύλογη αιτία, αθέμιτο όφελος στον μεταγενέστερο μη δικαιούχο. Η προστασία του, συνεπώς, δεν συναρτάται οπωσδήποτε από την διαπίστωση τέτοιου βαθμού ομοιότητος μεταξύ του φημισμένου σήματος και του υπό του μη δικαιούχου χρησιμοποιημένου σημείου, ώστε να υφίσταται κίνδυνος συγχύσής τους από το ενδιαφερόμενο κοινό, αλλά αρκεί η ύπαρξη κάποιου βαθμού ομοιότητος μεταξύ των δύο σημάτων, ώστε να είναι δυνατή υπό του καταναλωτικού κοινού συνειρμική διασύνδεση του υπό του μη σηματούχου χρησιμοποιουμένου σημείου και του σήματος φήμης. Βλάβη του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος φήμης επέρχεται, κυρίως, όταν αυτό χάνει την ελκτική του δύναμη. Το τελευταίο επέρχεται ακόμη και όταν το διακριτικό γνώρισμα του τρίτου χρησιμοποιείται σε ανόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και στις περιπτώσεις που το προγενέστερο σήμα φήμης χρησιμοποιείται από τον μη δικαιούχο προς διάκριση πανομοιότυπων ή παρομοίων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς στην περίπτωση χρήσης του προγενέστερου ξένου σήματος φήμης από μη δικαιούχο σε πανομοιότυπα προϊόντα του, ο κίνδυνος άντλησης αθέμιτου οφέλους είναι αυταπόδεικτος.

Προστασία σήματος - δικαιώματα από την καταχώριση (κατοχύρωση εμπορικού σήματος)

Η καταχώριση του σήματος παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ιδίως παρέχει το δικαίωμα της χρήσης του, το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και τις συσκευασίες των εμπορευμάτων, στο χαρτί αλληλογραφίας, στα τιμολόγια, τους τιμοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους διαφημίσεις, καθώς και σε άλλο έντυπο υλικό, και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αξιώσεις επί προσβολής σήματος

Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει ιδίως:

α) την απόσυρση από το εμπόριο ή την κατάσχεση των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν το δικαίωμα επί του σήματος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων,

β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σημείου ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, την οριστική απομάκρυνση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που φέρουν το προσβάλλον σημείο και

γ) την καταστροφή τους.

Το δικαστήριο διατάσσει την εκτέλεση των μέτρων αυτών με έξοδα του προσβάλλοντος το σήμα, εκτός αν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο.

Αν το δικαστήριο υποχρεώσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή ύψους έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, καθώς και προσωπική κράτηση μέχρι ένα (1) έτος.

Εθνικό εμπορικό σήμα - trademark (2011)

ITLawyers ένα από τα πρώτα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα στην κλάση νομικών υπηρεσιών.

Λογότυπο CEDE - Υπηρεσίες Ακινήτων

Ι. Botskaris & Co Limited Partnership -15 Aigaiou str. – P.C. 55134 Kalamaria, Thessaloniki, Greece

itlawyers tm
itlawyers tm
cede property services - golden visa
cede property services - golden visa
σήμα πιστοποίησης GTBB
σήμα πιστοποίησης GTBB
Σήμα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το γραφείο μας ανέλαβε επιτυχώς την κατοχύρωση του πρώτου (εικόνα ανωτέρω) σήματος ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στην Ελλάδα!

itlawyers registered trademark
itlawyers registered trademark