Ηλεκτρονικό χρήμα

Δυνατότητα κατάσχεσης εις χείρας των ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος (e-money issuer)

6/12/2024

Δυνατότητα κατάσχεσης ηλεκτρονικού χρήματος εις χείρας των ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος (e-money issuer)

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί εκτεταμένως η αδυναμία του δανειστή να ολοκληρώσει τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με κατάσχεση εις χείρας τρίτου και δη τραπεζικών ιδρυμάτων, διότι μεγάλος αριθμός εμπορικών επιχειρήσεων, παρότι διατηρούν καταθετικούς λογαριασμούς σε τραπεζικά ιδρύματα, αυτοί είναι είτε πολλαπλώς κατασχεμένοι, είτε δεν διαθέτουν επαρκές υπόλοιπο.

Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα για το δανειστή, ο οποίος δεν επιθυμεί να καταφύγει σε κατάσχεση κινητών, να προχωρήσει σε κατάσχεση εις χείρας της των ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, τα οποία λειτουργούν νομίμως με επίσημη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα εν λόγω ιδρύματα αντιμετωπίζεται νομικά, όπως ακριβώς τα τραπεζικά ιδρύματα, ενώ η κατάσχεση γίνεται στο ηλεκτρονικό νόμισμα το οποίο εκδίδουν βάσει της σχετικής ισοτιμίας (ηλεκτρονικό νόμισμα/ευρώ), ήτοι το ισόποσο της νομισματικής αξίας του αποθηκευμένου ηλεκτρονικού χρήματος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής και εξαργύρωσης, το οποίο εκδίδεται από το ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και μπορεί να ενσωματώνεται σε ηλεκτρονικό, ψηφιακό, έγχαρτο ή μαγνητικό μέσο ή να είναι και άϋλο.

Η κατάσχεση νομίμως επιβάλλεται επί των πάσης φύσεως χρηματικών ποσών σε οποιοδήποτε νόμισμα (φυσικό ή/και ηλεκτρονικό χρήμα) σε κάθε είδους λογαριασμό του οφειλέτη (καταθέσεων, όψεως, ταμιευτηρίου, τρεχούμενου, ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή οποιουδήποτε άλλου μέσου πληρωμής που ενδέχεται να διατηρεί στο ίδρυμα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, από οποιονδήποτε λόγο ή κάθε ποσού που δικαιούται να εισπράξει από αυτό.

Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το ηλεκτρονικό «νόμισμα» αντιμετωπίζεται όπως οποιοδήποτε άλλο νόμισμα (συνάλλαγμα).