Κατοχή & διάθεση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων

Η απόφαση του ΜΟΕ Δυτικής Μακεδονίας αφορά την κατοχή και διάθεση μέσω πληροφορικών συστημάτων υλικού παιδικής πορνογραφίας. Δικηγόροι Βασίλειος Τσιότσικας & Σπυρίδων Μουζακίτης

Βασίλειος Τσιότσικας

12/8/2021

ai generated image cyber criminal
ai generated image cyber criminal

Η υπόθεση αφορά την κατοχή μέσω πληροφορικών συστημάτων υλικού παιδικής πορνογραφίας, που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους, κατ' εξακολούθηση και την διάθεση μέσω πληροφορικών συστημάτων υλικού παιδικής πορνογραφίας, που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους, κατ' εξακολούθηση.

Αριθμός 5/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ

Δημόσιας συνεδρίασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Συνεδρίαση της 6 Φεβρουάριου 2020

ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Χαράλαμπος Παπακώστας Πρόεδρος Εφετών Δυτικής Μακεδονίας

Βασιλική Τσαμπάζη Μαρία Πετρίδου Εφέτες

Κωνσταντίνος Σαμαράς Εισαγγελέας Εφετών

Αθανάσιος Ταγάρας Γραμματέας

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: Παρών

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ

Α)Κατοχή μέσω πληροφορικών συστημάτων υλικού παιδικής

πορνογραφίας, που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους, κατ' εξακολούθηση.

Β)Διάθεση μέσω πληροφορικών συστημάτων υλικού παιδικής πορνογραφίας, που συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15° έτος της ηλικίας τους, κατ' εξακολούθηση.

Η υπόθεση εισάγεται μετά από άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του ΜΟΔ Γρεβενών.

...

Κατά τη διάταξη του άρθρου 348 A παρ. 1,2,3 και 4 του Π.Κ., που μετά την κύρωση του με το ν. 4619/2019, ισχύει από 1-7-2019. «1. Όποιος με πρόθεση παράγει, διανέμει, δημοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, μεταφέρει, προσφέρει, πωλεί ή με άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προμηθεύεται, αποκτά ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει ή μεταδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. 2. Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των παραπάνω πράξεων δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με την χρήση διαδικτύου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών και χρηματική ποινή. 3. Υλικό παιδικής πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγούμενων παραγράφων, συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα του σώματος ή μέρους του σώματος ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξεως που διενεργείται από ή με ανήλικο. 4. Οι πράξεις της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ : α) αν τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα, β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωματικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσεως βίας ανηλίκου ή με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανήλικου «σοβαρό κίνδυνο και γ.... 5 6....» . Οι άνω διατάξεις (§§ 1, 2, 3, 4 α και β) του άρθρου 348 Α του νέου Π.Κ., είναι όμοιες κατά περιεχόμενο και ποινές με τις αντίστοιχες του προϊσχύσαντος ΠΚ (ίσχυαν και κατά το χρόνο τέλεσης των πράξεων), χωρίς όμως ο νέος Π.Κ. να προβλέπει πλέον την επιβαρυντική περίσταση της § 4 περ. α’ του άρθρου 348 Α του προηγούμενου Π.Κ., δηλαδή της τέλεσης των πράξεων κατά συνήθεια. Η διάταξη αυτή του νέου Π.Κ., ως ευμενέστερη, έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση (αρθρ. 2 του Π.Κ.). Στο άνω, ωστόσο, άρθρο 348 Α του νέου Π.Κ. προβλέπεται στην παρ. 5 ότι «αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο έτος της ηλικίας του, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή...». Η διάταξη αυτή, ως επιβλαβέστερη, για τον κατηγορούμενο, δεν έχει εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος, η § 6 του άνω άρθρου του νέου Π.Κ., όμοια κατά το περιεχόμενο αλλά επιεικέστερη ως προς την ποινή, με το αντίστοιχο άρθρο ως §5 του προηγούμενου Π.Κ., ορίζει «...6. Όποιος εν γνώστη-αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι βασικές μορφές του εγκλήματος περιγράφονται στις παρ. 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου και τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος. Με την παρ. 2 προβλέπεται βαρύτερη τιμωρία για τις πράξεις της παραγωγής, προσφοράς, πωλήσεως ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέσεως, διανομής, διαβιβάσεως, αγοράς προμήθειας και κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της διανομής πληροφοριών, αν αυτές τελέσθηκαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή του διαδικτύου. Οι ως άνω πράξεις εκτιμώνται ως επιβαρυντικές, λόγω της μεγάλης ευχέρειας προσβάσεως στο διαδίκτυο (Αιτιολ. Έκθεση σχεδίου Νόμου, σελ. 13 επόμ.). Ως παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας πρέπει να νοηθεί η δημιουργία αυτού. Προμήθεια είναι η εξασφάλιση υλικού παιδικής πορνογραφίας και για προσωπική χρήση του δράστη ακόμη, και κατοχή θεωρείται η φυσική εξουσία του δράστη, ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με δική του θέληση την ύπαρξη του υλικού και να διαθέσει αυτό πραγματικά (ΑΠ 1648/2016 ΑΠ 1145/2008, ΑΠ 810/2007, ΑΠ 628/2006). Με την παρ. 4 του προαναφερόμενου άρθρου εισάγονται οι εξής αυτοτελείς επιβαρυντικές περιστάσεις: α) αν οι πράξεις των παρ, 1 και 2 τελέσθηκαν κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια (η απάλειψη του συμπλεκτικού συνδέσμου ” και " και η ένθεση του διαζευτικού " ή " έγινε με το άρθρο 3 παρ. 10 του Νόμου 3727/2008, ώστε να αρκεί η μία επιβαρυντική περίσταση) και β) αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται, πλην άλλων, με την άσκηση ή απειλή χρήσεως βίας ανηλίκου ή με την χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος (πριν από το Νόμο 3727/2008 ίσχυε το 10ο έτος). Η προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου, είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε σε άλλους υλικούς φορείς (Cd-Rom κ.λ.π,), για αποκλειστικά του ίδιου χρήση, είτε προς ικανοποίηση της περιέργειάς του είτε ακόμη προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθμίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματική εάν συγχρόνως δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχειρίσεως, αξιοποιήσεως, διαθέσεως ή περαιτέρω διακινήσεως του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e- mail, φωτογραφιών και Cd-Rom ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου, ή, τέλος, συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλουτισμό και " βελτίωση " του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διαδόσεως και μεταδόσεως της πορνογραφίας ανηλίκων. Διότι σε αντίθετη περίπτωση, η γενίκευση της κατηγορίας για κάθε επίσκεψη σε ιστοσελίδα αυτού του περιεχομένου οδηγεί σε κίνδυνο ποινικοποιήσεως, με την βαρύτερη μάλιστα μορφή, της ελεύθερης χρήσεως το διαδικτύου, ακόμη και για λόγους περιέργειας ή από τύχη, γεγονός που δεν ανήκε στις προθέσεις του νομοθέτη (ΑΠ 1648/2016, ΑΠ 1141/2008, ΑΠ 628/2006). Περαιτέρω από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει με σαφήνεια ότι μετά την τροποποίηση του άρθρου 348 A του Π.Κ. από τον ως άνω Νόμο, ήτοι από 24-12-2007, ημερομηνία ισχύος αυτού, για την πλήρωση της αντικειμενικής υποστάσεως το εγκλήματος αυτού αρκεί η απλή κατοχή, αγορά, μεταφορά πορνογραφικού υλικού ανηλίκου, χωρίς να απαιτείται πλέον σκοπός κερδοσκοπίας αυτού, όπως προηγουμένως (ΑΠ 1648/2016, ΑΠ 1033/2014, ΑΠ 735/2014).

Τέλος, η επιβαρυντική (κακουργηματική) περίσταση του άνω άρθρου 348 A παρ. 4 περίπτωση β' δεν αφορά μόνο τον "παραγωγό ” του υλικού παιδικής πορνογραφίας αλλά και τον κάτοχο που γνωρίζει και αποδέχεται τον κατά τον αναφερόμενο στην άνω περίπτωση (β) τρόπο παραγωγής (πρβλ. ΑΠ 1648/2016, αντιθ. ΕφΚρητ 134/2017).

Στην προκειμένη περίπτωση από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, που εξετάσθηκαν ένορκα στο ακροατήριο, την ανάγνωση της εκκαλουμένης και των πρακτικών (με τα σ αυτή εγγράφων) , της άνω εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:

...

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντα τον κατηγορούμενο

ΚΗΡΥΣΣΕΙ, ομόφωνα, ένοχο τον κατηγορούμενο του ότι στη … όπου διέμενε κάθε φορά, δηλαδή …. κατά το χρονικό διάστημα από …. έως και …, τέλεσε περισσότερα εγκλήματα, τα οποία τιμωρούνται από το νόμο με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές και χρηματικές ποινές. Ειδικότερα στους ως άνω τόπους και χρόνους: Α) με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, κατείχε μέσω πληροφοριακών συστημάτων και δη συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση διαδικτύου υλικό παιδικής πορνογραφίας, δηλαδή υλικό με αναπαράσταση ή πραγματική ή εικονική αποτύπωση των γεννητικών οργάνων ή του σώματος ανηλίκων κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από και με ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Συγκεκριμένα, … όπου διέμενε, κατελήφθη κατά τη διενέργεια νόμιμης κατ' οίκον έρευνας να κατέχει στο σκληρό δίσκο του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή ιδιοκτησίας του, μάρκας … φάκελο αρχείων με όνομα «….» συνολικού όγκου δέκα (10) MB, ο οποίος περιείχε συνολικά εβδομήντα (70) αρχεία, κυρίως φωτογραφιών τύπου "Jpg", πορνογραφικού περιεχομένου, στα οποία απεικονίζονται τα γεννητικά όργανα και το σώμα εν γένει ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, συμπεριλαμβανομένων βρεφών, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση καθώς και ασελγείς πράξεις, διενεργούμενες από ή με ανήλικο και ενδεικτικά: 1) ένα κορίτσι, ηλικίας 3-4 ετών, ξαπλωμένο ύπτια να θέτει στο αιδοίο του ομοίωμα πέους, 2) ένα κορίτσι, ηλικίας 5-6 ετών, το οποίο ενεργεί πεολειχία σε άνδρα; του οποίου φαίνεται μόνο το γεννητικό του όργανο, 3) δύο αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας 12-14 ετών, σε ομαδική ερωτική συνεύρεση, 4) ένα κορίτσι, ηλικίας 12-14 ετών, στο στόμα του οποίου εκσπερματώνει ή ουρεί άνδρας, 5) ένα βρέφος θήλυ, ηλικίας 2-3 ετών, να αγγίζει το ευρισκόμενη σε στύση πέος ανδρός, ενώ ταυτόχρονα αυτός διενεργεί ασελγή πράξη σε βάρος του βρέφους, εισχωρώντας τα δάκτυλα του στο αιδοίο του βρέφους, απεικόνιση που διακινήθηκε μέσω λογαριασμού στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης «FACEBOOK» με όνομα χρήστη «….», την … και άρα ο κατηγορούμενος την κατείχε την ανωτέρω ημεροχρονολογία και Β) ενεργώντας από πρόθεση, διαβίβασε μέσω πληροφοριακών συστημάτων, ήτοι δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και με τη χρήση διαδικτύου, υλικό παιδικής πορνογραφίας, δηλαδή υλικό με αναπαράσταση ή πραγματική ή εικονική αποτύπωση των γεννητικών οργάνων ή του σώματος ανηλίκων κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από και με ανηλίκους, που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους. Συγκεκριμένα, …. κατά το αμέσως κατωτέρω χρόνο, από την οικία όπου διέμενε στην οδό ….., δια συστήματος φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή που κατείχε και με τη χρήση διαδικτύου, μέσω της εταιρείας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου με την επωνυμία «….», από τη διεύθυνση IP ….., διαβίβασε υλικό πορνογραφίας που αφορά ανηλίκους που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους, μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης «FACEBOOK», χρησιμοποιώντας το λογαριασμό με όνομα χρήστη (προφίλ) «….» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «….» και το λογαριασμό με όνομα χρήστη (προφίλ) «….» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…» και ειδικότερα: 1) την …. και ώρα 21:53:50 utc κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP …., διαβίβασε, με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com», με όνομα προφίλ «…» ένα (1) αρχείο εικόνας (.jpg) με όνομα «…», το οποίο αποτελεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, αφού απεικονίζει ένα βρέφος θήλυ, ηλικίας 2-3 ετών, να αγγίζει το ευρισκόμενο σε στύση πέος ανδρός, ενώ ταυτόχρονα αυτός διενεργεί ασελγή πράξη σε βάρος του βρέφους, εισχωρώντας τα δάκτυλα του στο αιδοίο του βρέφους, στο χρήστη με προφίλ «…», με uri … και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «….», 2) στις …. utc κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP …., διαβίβασε με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com», με όνομα προφίλ «….i», ένα αρχείο εικόνας (.jpg) με όνομα «…», το οποίο απεικονίζει το σώμα ή μέρος του σώματος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, καθώς επίσης και των γεννητικών οργάνων αυτού κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση και αποτελεί υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, στο χρήστη -του προφίλ «….» με uri «….» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…», 3) την … κάνοντας χρήση της διεύθυνσης ΙΡ …., διαβίβασε με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com, με προφίλ «….» ένα (1) αρχείο εικόνας (jpg) με όνομα «….» το οποίο απεικονίζει μια γυμνή έφηβη, που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας, να επιδεικνύει τον πρωκτό της, στο χρήστη του προφίλ «….» με uri «…» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου … 4) την …. και ώρα 22:09:39 UTC κάνοντας χρήση της διεύθυνσης ΙΡ …. ανέβασε με τη χρήση της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com, με προφίλ «….», ένα αρχείο εικόνας με όνομα «….», το οποίο αποτελεί υλικό παιδικής πορνογραφίας, αφού απεικονίζει ένα κορίτσι, ηλικίας 5-6 ετών, να προβαίνει σε αιδοιολειξία σε βρέφος ηλικίας 1-2 ετών και 5) στις … και ώρα 22:09:42 UTC, κάνοντας χρήση της ίδιας διεύθυνσης ΙΡ, διαβίβασε ένα όμοιο με το ανωτέρω υπό στοιχείο 4 αρχείο εικόνας με όνομα «…» με το ίδιο περιεχόμενο στο χρήστη του προφίλ «….» με url «….» και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…».

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτοτελή ισχυρισμό για μεταβολή της κατηγορίας στο άρθρο 348Α§ 6 Π.Κ.

ΔΕΧΕΤΑΙ, ομόφωνα, ότι ο κατηγορούμενος έζησε σύννομα ως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα, ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του και ότι συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του (αρθρ. 84 § 2 α, δ και ε του Π.Κ.).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.

6 Φεβρουάριου 2020

www.itlawyers.gr