Οικογενειακό δίκαιο

Το οικογενειακό δίκαιο αποτελεί κλάδο του αστικού δικαίου και ρυθμίζει το σύνολο των νομικών κανόνων που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις. Συγκεκριμένα, εστιάζει στις σχέσεις:

Συζύγων:

Γάμος (σύναψη, ακυρότητα, διαζύγιο)

Περιουσιακό καθεστώς

Γονέων και τέκνων:

Γονική μέριμνα (επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία)

Συγγένεια

Υιοθεσία

Άλλων μελών της οικογένειας:

Κηδεμονία

Επιτροπεία

Δικαστική συμπαράσταση

Σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο έλαβαν χώρα το 2021 με την ψήφιση του Ν. 4800/2021.

Αυτές οι αλλαγές αφορούν πολλές πτυχές της οικογένειας και έχουν ως στόχο τη βελτίωση και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε αυτήν. Συγκεκριμένα, ο νέος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις για τον γάμο, τις συμβάσεις συμβίωσης, το διαζύγιο, την αναγνώριση και την εγγύηση των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Με αυτόν τον τρόπο, ο νέος νόμος φέρνει αλλαγές που αποσκοπούν στην προαγωγή της ισότητας, της δικαιοσύνης και της προστασίας των μελών της οικογένειας. Οι αλλαγές αυτές έχουν μεγάλη σημασία για τον τομέα του οικογενειακού δικαίου και αναμένεται να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην κοινωνία.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Ισότητα των φύλων: Ενίσχυση της ισοτιμίας στις οικογενειακές σχέσεις.

Συνεκτικότητα: Προώθηση της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών.

Προστασία του παιδιού: Ενίσχυση των δικαιωμάτων και της προστασίας του παιδιού.

Σεβασμός στις θρησκευτικές πεποιθήσεις: Λήψη υπόψη θρησκευτικών πεποιθήσεων σε ζητήματα γάμου και υιοθεσίας.

Πλέον η συνεπιμέλεια αποτελεί την βάση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου.

«Με βάση το άρθρο 1511 ΑΚ μετά από την τροποποίηση του από Ν. 4800/2021 η πρόθεση κάθε γονέα να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου αναδεικνύεται μεν σε μια από τις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψιν του Δικαστήριο για την δικαστική κρίση περί του τρόπου άσκησης της επιμέλειας, πλην, όμως, το ανωτέρω κριτήριο δεν πρέπει να αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο που θα ληφθεί υπόψιν από το Δικαστήριο προκειμένου να μορφώσει την πεποίθηση του σχετικώς με το πώς εξυπηρετηθεί καλύτερα ή έννοια του βέλτιστου συμφέροντος των τέκνων. Μάλιστα, κρίνεται ότι οι διαφωνίες των γονέων θα πρέπει να υποχωρήσουν έναντι στην έννοια του βέλτιστου συμφέροντος των ανήλικων τέκνων τους τους και όχι το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων να καμφθεί από τις προσωπικές διενέξεις των διαδίκων και να υποταχθεί σε αυτές, καθώς οι σχέσεις των διαδίκων ως παράμετρος είναι κριτήριο γονεοκεντρικό και όχι με γνώμονα τα ανήλικα τέκνα. Καταληκτικά, κρίνεται ότι το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου στην προκειμένη περίπτωση εξυπηρετείται διά της ισόχρονης παρουσίας και των δυο γονέων στη ζωή του και επομένως οι γονείς του τέκνου πρέπει να εστιάσουν μόνο στο συμφέρον αυτού, παραμερίζοντας τις, οποιεσδήποτε, αντιπαραθέσεις. Ενόψει δε των ανωτέρω, της καταλληλότητας των δύο γονέων και της θέλησης τους να ασχοληθούν συστηματικά με το τέκνο τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι, σύμφωνα με τα κριτήρια των άρθρων 1511 και 1514 παρ. 3 τελ. εδ. όπως ισχύουν, το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου, που πρέπει να προάγεται από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και στη φροντίδα του, επιβάλλει την άσκηση της επιμέλειας του στους διαδίκους από κοινού η οποία θα πρέπει να συνδυαστεί με την εναλλασσόμενη του τέκνου στις οικίες των γονέων του.» Απόσπασμα απόφασης ΜΠΑ 3827/2023.

Ενημερωθείτε:

Συμβουλευτείτε δικηγόρο για εξατομικευμένη νομική ερμηνεία σε σχέση με την δική σας περίπτωση.

Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα του οικογενειακού δικαίου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο.