Πνευματικά δικαιώματα - Έννοια της Είδησης

Αναδημοσίευση κειμένων στο διαδίκτυο. Έννοια της Είδησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΓΚΛΗΜΑΑΣΤΙΚΆ

Vasileios Tsiotsikas

5/1/2024

itlawyers
itlawyers

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6007/2017

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Περίληψη: πνευματική ιδιοκτησία – αναγνώριση δικαιώματος – προσωρινή ρύθμιση κατάστασης – υποκείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας - έννοια της είδησης – αναδημοσίευση κειμένων σε ιστοσελίδες

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Διονύσιο Δάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών

Αιτούσα: ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία………………………………………….. όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής ……………………………., η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Α.Π.

Καθ’ης η αίτηση: εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία……………………….., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στη Λεμεσό Κύπρου,…………………, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Βασιλείου Τσιότσικα

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. , 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 3 και 12 παρ. 2 του ν. 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων» προκύπτει ότι, οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν σ’ αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, αφενός το δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού (περιουσιακό δικαίωμα) και αφετέρου το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού (ηθικό δικαίωμα) προς το έργο, όπως το τελευταίο (έργο) προσδιορίζεται8 λεπτομερώς στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1του παραπάνω νόμου. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή και ιδίως γραπτά ή προφορικά κείμενα, τα θεατρικά έργα… Προϋπόθεση της παρεχόμενης από τις διατάξεις του ν. 2121/1993 προστασίας του έργου, υπό την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί η ανταπόκριση αυτού (έργου) στην οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ρήτρα της πρωτοτυπίας, η οποία αποτελεί ζήτημα πραγματικό, υποκείμενο σε απόδειξη. Ως πρωτότυπο έργο θεωρείται, κατά την κρατούσα στη νομολογία άποψη, εκείνο που παρουσιάζει είτε ατομική ιδιομορφία, που κρίνεται με το μέτρο της στατιστικής μοναδικότητας, δηλ. με βάση την κρίση, ότι παρόμοιο έργο δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει κανένας άλλος δημιουργός κάτω από παρόμοιες συνθήκες και με τους ίδιους στόχους, είτε ένα ελάχιστο όριο «δημιουργικού ύψους» κάποια δηλ. απόσταση από τα ήδη γνωστά ή αυτονόητα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι αντικείμενο προστασίας είναι η μορφή και όχι η ιδέα που περιέχεται στο πνευματικό δημιούργημα…

… Σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάκριση μεταξύ μορφής και ιδέας το περιεχόμενο ενός δημοσιογραφικού άρθρου ή ενός ρεπορτάζ ως απλή ιδέα δεν προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία. Η πρωτότυπη όμως δημοσιογραφική συγγραφή και σύνθεση, το άρθρο ενός δημοσιογράφου, οι σχολιασμοί, οι κρίσεις, ανασκοπήσεις γεγονότων, αναλύσεις κλπ, αποτελούν αντικείμενο προστασίας… Το έργο προστατεύεται ανεξάρτητα από την αισθητική ή καλλιτεχνική αξία του, ανεξάρτητα από τον παράνομο ή ανήθικο χαρακτήρα του, αλλά και ανεξάρτητα από τον προορισμό του, που μπορεί να εξυπηρετεί καθαρά πρακτικές ανάγκες. Η παρ. 5 του άρθρου 2 περιέχει ορισμένες περιπτώσεις «έργων» που δεν καλύπτονται από την πνευματική ιδιοκτησία. Ο αποκλεισμός αυτός δικαιολογείται είτε από το συμφέρον της Πολιτείας, είτε γιατί ελλείπουν τα απαιτούμενα στοιχεία του έργου. Ειδικότερα δεν αποτελούν αντικείμενο προστασίας τα «επίσημα κείμενα με τα οποία εκφράζεται η άσκηση πολιτειακής αρμοδιότητας». Πρόκειται κυρίως για νομοθετικά, διοικητικά ή δικαστικά κείμενα, τα οποία δεν προστατεύονται γιατί έχουν ως σκοπό να λάβουν ευρύτερη δημοσιότητα χάρη του δημοσίου συμφέροντος και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα ως δημοσιογραφικό υλικό. Δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις ειδήσεις και στα απλά γεγονότα ή στοιχεία. Οι ειδήσεις δεν αποτελούν αντικείμενο προστασίας γιατί δεν συγκεντρώνουν τα βασικά γνωρίσματα του έργου. Η είδηση, ως απλό γεγονός, η πληροφορία, η «γυμνή είδηση» (πληροφορία που αφορά την επικαιρότητα) δεν προστατεύονται γιατί δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της πρωτοτυπίας. Αντίθετα, η απόδοση γεγονότων, πληροφοριών και ειδήσεων στο μέτρο που αυτή αποτελεί επεξεργασία αυτών και έχει τέτοια έκταση ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη δημιουργικότητας και συνεπώς την ύπαρξη πρωτοτυπίας αποτελεί έργο, που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον παρουσιάζει τα στοιχεία της πνευματικής δημιουργίας… … …

2. Υποκείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο δημιουργός. Η αρχή αυτή που πηγάζει από το φυσικό δίκαιο και είναι γνωστή ως «αρχή της αληθείας», ίσχυε πάντοτε στο ελληνικό δίκαιο. Ο ν. 2121/1993 καθιερώνει ρητά την αρχή αυτή στο άρθρο 6 παρ. 1 που ορίζει ότι «ο δημιουργός …είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί του έργου». Συνεπεία της «αρχής της αληθείας» είναι ότι αρχικό δικαιούχος είναι μόνο το φυσικό πρόσωπο το οποίο αποκτά την πνευματική ιδιοκτησία πρωτογενώς ως έχον την ικανότητα να δημιουργεί, χωρίς να χρειάζεται η τήρηση ορισμένων διατυπώσεων για την κτήση ή την άσκηση του δικαιώματος, ενώ το νομικό πρόσωπο γίνεται δικαιούχος μόνο δευτερογενώς. Το νομικό πρόσωπο ως νομική οντότητα, δεν διαθέτει από τη φύση του την ικανότητα πνευματικής δραστηριότητας, που να οδηγεί στη δημιουργία πνευματικού έργου. Απόκλιση από τον κανόνα αυτό προβλέπεται για τα ανώνυμα και ψευδώνυμα έργα. Στις περιπτώσεις αυτές η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται πρωτογενώς από πρόσωπο διαφορετικό από αυτό του δημιουργού, το οποίο μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Πρόκειται για τη λεγόμενη πλασματική κτήση που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν.2121/1993. Ο κανόνας ότι αρχικός δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο δημιουργός ισχύει και για τα έργα που δημιουργήθηκαν από μισθωτούς σε εκτέλεση σύμβασης εργασίας. Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης (άρθρο 8 ν 2121/1993)…

… Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 ν.2121/1993, συλλογικό θεωρείται το έργο που έχει δημιουργηθεί με τις αυτοτελείς συμβολές περισσοτέρων δημιουργών υπό την πνευματική διεύθυνση και το συντονισμό ενός φυσικού προσώπου. Το φυσικό αυτό πρόσωπο, το οποίο συχνά αποκαλείται εκδότης, είναι ο αρχικός δικαιούχος του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος επί του συλλογικού έργου. Οι δημιουργοί των επιμέρους συμβολών είναι αρχικοί δικαιούχοι του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος επί των συμβολών τους, εφόσον αυτές είναι δεκτικές χωριστής εκμετάλλευσης.

3. Η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο με προκαθορισμένο περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο για τη λήψη πρόσφορων μέτρων (πρβλ. 692 παρ. 1ΚΠολΔ), με τα οποία ορισμένη κατάσταση (682 ΚΠολΔ), που έχει διαμορφωθεί ή τείνει να διαμορφωθεί στις έννομες σχέσεις των διαδίκων, αντιμετωπίζεται προσωρινά, ωσότου κριθούν οριστικά οι έννομες σχέσεις τους, ως προς τις οποίες έχει ανακύψει έριδα και εφόσον υπάρχει άμεση και πιεστική ανάγκη (επείγουσα περίπτωση) να ενεργοποιηθούν ως τότε ή ανάλογα να αδρανοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει, για να αποφευχθεί η δημιουργία αμετάκλητων ή δυσβάστακτων συνεπειών ως προς το πιθανολογούμενο αποτέλεσμα της κύριας δίκης… …Στο πλαίσιο αυτό το άρθρο 731 ΚΠολΔ προβλέπει ως πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο με το οποίο εκδηλώνεται η ρυθμιστική επέμβαση του δικαστηρίου, την επιβολή υποχρέωσης για ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξης. Αντίθετα, η καταδίκη σε δήλωση βούλησης (ενέργεια νομικής πράξης) δεν είναι επιτρεπτή με ασφαλιστικά μέτρα, αφού προϋποθέτει τελεσίδικη απόφαση στην κύρια διαγνωστική δίκη (ΚΠολΔ 949), ενώ οδηγεί και σε πλήρη ικανοποίηση του αντίστοιχου δικαιώματος… …

4. Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα με την υπό κρίση αίτηση ιστορεί ότι είναι εκδότρια των αναφερομένων στην αίτηση περιοδικών και ιδιοκτήτρια των εκεί αναφερόμενων ιστοσελίδων υψηλής επισκεψιμότητας οπού δημοσιεύονται από τους συνεργάτες της δημοσιογράφους θέματα επικαιρότητας. Ότι οι δημοσιεύσεις στις ιστοσελίδες που ανήκουν στην ιδιοκτησία της είναι προϊόν διανοίας της καθ’ ης, χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, δεν αποτελούν

«γυμνές ειδήσεις», αλλά διαθέτουν στοιχεία που απορρέουν από την προσωπικότητα του δημιουργού τους, και ενέχουν το στοιχείο της πρωτοτυπίας. ¨ότι τους τελευταίους μήνες προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό «…» το τηλεοπτικό παιχνίδι επιβίωσης «…», τα γυρίσματα του οποίου γίνονται στον Α.Δ. και για το λόγο αυτό είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η δημοσιογραφική έρευνα των συνεργατών δημοσιογράφων της αιτούσας, προκειμένου να συντάξουν τα έγκυρα και τεκμηριωμένα δημοσιογραφικά άρθρα που αναρτούν στις ενημερωτικές ιστοσελίδες ιδιοκτησίας της. Ότι η καθ’ ης είναι ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας με την επωνυμία «…» και αποκλειστικά υπεύθυνη διαχείρισης της θεματολογίας και των αναρτήσεων που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα από τους συνεργάτες της. Ότι κατά το χρονικό διάστημα από 26-4-2017 μέχρι 27-4-2017 προέβη στην αυτούσια αναδημοσίευση με ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα ιδιοκτησίας της των λεπτομερώς περιγραφομένων οκτώ (8) άρθρων που δημοσιεύθηκαν κατ’ αποκλειστικότητα στις ιστοσελίδες ιδιοκτησίας της αιτούσας με την επωνυμία «…» και «…» η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου των εργαζομένων της δημοσιογράφων. Ότι η καθ’ ης παρανόμως προέβη στην αναδημοσίευση των άρθρων αυτών χωρίς την άδεια της αιτούσας αν και οι διαχειριστές της σελίδας αυτής γνώριζαν ότι το σύνολο των αναδημοσιευμένων άρθρων, σχολίων, φωτογραφιών και βίντεο αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας ως εκδότριας και αποκλειστικής δικαιούχου του δικαιώματος εκμετάλλευσης αυτών. Ότι για την αυτούσια αναδημοσίευση των οκτώ αυτών άρθρων με το συνοδεύον αυτά οπτικοακουστικό υλικό, η καθ’ ης θα έπρεπε να έχει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της αιτούσας ως εκδότριας και δικαιούχου του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος, καθόσον όλα τα σχόλια και άρθρα που αναδημοσιεύθηκαν συντάχθηκαν από τους προστήθεντες από την αιτούσα εργαζομένους σ’ αυτήν δημοσιογράφους με σχέση εξαρτημένες εργασίας. ¨ότι η καθ’ ης παράνομα και υπαίτια ιδιοποιήθηκε την κυριότητα των άρθρων και αλλάζοντας τις ένθετες φωτογραφίες ώστε να εμφανίζονται ως δημιουργήματά της και ιδιοκτησία της καθ’ ης. Ότι από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της καθ’ ης πλήττεται η φήμη και αξιοπιστία της αιτούσας στην οποία ανήκουν οι ως άνω ιστοσελίδες, που αποτελούν από τις πλέον εμπορικές και αναγνωρισμένες ιστοσελίδες ενημέρωσης του κοινού, όπου καταχωρούνται καθημερινά… Ότι η καθ’ ης, αν και οχλήθηκε επανειλημμένα για το αντίθετο, εξακολουθεί να προβαίνει σε αναδημοσίευση δημοσιογραφικών άρθρων που αποτελούν προϊόντα της πνευματικής της ιδιοκτησίας. Με βάση το ιστορικό αυτό και επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο λόγω της απομείωσης της περιουσίας της από την επανειλημμένη αναδημοσίευση από την καθ’ ης δημοσιογραφικών άρθρων που αποτελούν προϊόντα πνευματικής της ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα της με την επωνυμία «…», ζητεί τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης και ειδικότερα, κατ’ ορθή εκτίμηση του δικογράφου της αιτήσεως, να αναγνωριστεί το δικαίωμα πνευματικής της ιδιοκτησίας επί των αναλυτικά αναφερόμενων στην αίτηση δημοσιογραφικών άρθρων, να αποσύρει προσωρινά η καθ’ ης από την ιστοσελίδα ιδιοκτησίας της τις αναφερόμενες στην αίτηση αναδημοσιεύσεις και να παύσει να προβαίνει στο μέλλον σε αναδημοσιεύσεις άρθρων που αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της, να απειληθεί σε βάρος των αναφερομένων στην αίτηση νομίμων εκπροσώπων της καθ’ ης ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης αυτής χρηματική ποινή ποσού €10.000 σε έκαστο εξ αυτών για κάθε ημέρα παράβασης του διατακτικού της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί αυτή στα δικαστικά της έξοδα.

5. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτησης αρμόδια και παραδεκτά φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων… Είναι νόμιμη ως προς το αίτημα προσωρινής απόσυρσης των λεπτομερώς αναφερόμενων στην αίτηση αναδημοσιευμένων άρθρων και παύσης κάθε μελλοντικής αναδημοσίευσης και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2§§1,2, 3§1, 6, 8, 13, 33, 38, 65§§1,2,3,4 ν. 2121/1993, 69, 682§1 εδ. α’, 731, 732, 176, 191 ΚΠολΔ με την υπόμνηση ότι απαραδέκτως η αιτούσα με το σημείωμα που κατέθεσε στο Δικαστήριο προέβη σε μεταβολή του ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώματος και του είδους της ζητούμενης προσωρινής δικαστικής προστασίας ισχυριζόμενη ότι τα περιγραφόμενα στην αίτηση δημοσιογραφικά άρθρα αποτελούσαν ψηφιακό αρχείο της βάσης δεδομένων της ιστοσελίδας της, επί της οποίας έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3§1 της οδηγίας 96/9 και 2α ν. 2121/1993, από την οποία η καθ’ ης παρανόμως προέβη σε εξαγωγή άρθρων… Περαιτέρω το αίτημα αναγνώρισης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της αιτούσας επί των αναφερομένων στην αίτηση δημοσιογραφικών άρθρων πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, καθόσον το Δικαστήριο στα πλαίσια προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης κάποιας έννομης σχέσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 731 ΚΠολΔ, δικαιούται να διατάξει ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή ορισμένης πράξης από της καθ’ ης η αίτηση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρχει αναγνωριστικό αίτημα στα πλαίσια της δίκης αυτής των ασφαλιστικών μέτρων… …αφού με την αναγνώριση κάποιου δικαιώματος μέσω ασφαλιστικών μέτρων επέρχεται ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος και κατά συνέπεια καταστρατηγείται η διάταξη περί προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στη με αριθμό 3 νομική σκέψη της παρούσας….

6. Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων …. … που δόθηκαν νομότυπα στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, το σύνολο των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν, καθώς και απ’ όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Υπό το νομικό μανδύα της αιτούσας…λειτουργεί όμιλος εταιρειών που περιλαμβάνει τις ετερόρρυθμες εταιρείες «…» και «…», οι οποίες εκδίδουν το εβδομαδιαίο περιοδικό «…», τα μηνιαία περιοδικά «… … …», τους ετήσιους ταξιδιωτικούς οδηγούς «… … …» κλπ και έχει στην ιδιοκτησίας της τις ιστοσελίδες «… …». Στις ιστοσελίδες της αιτούσας «…» και «…» πραγματοποιούνται από δημοσιογράφους που απασχολούνται από την αιτούσα ως εργοδότρια αναρτήσεις άρθρων ενημερωτικού περιεχομένου πάνω σε ζητήματα …. … …. Σύμφωνα με σχετική κατάσταση που προσκόμισε η αιτούσα για τη λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών και την τροφοδότησή τους με δημοσιογραφικά άρθρα απασχολούνται στην ιστοσελίδα «…» η «…» ως αρχισυντάκτρια, η «…» ως συντάκτρια και ο «…» ως επιφορτισμένος με την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων που φέρει την ειδικότητα «…» και στην ιστοσελίδα «…» ως αρχισυντάκτριες οι «…, … και …», χωρίς ωστόσο να πιθανολογείται από το έγγραφο αυτό ποια είναι η σχέση εργασίας τους με την αιτούσα (αορίστου ή ορισμένο χρόνου) και ποιοι οι όροι παροχής της εργασίας τους. κατά το χρονικό διάστημα από 13-02-2017 μέχρι 05-07-2017 μεγάλο μέρος του τηλεοπτικού κοινού παρακολουθούσε το παιχνίδι επιβίωσης του τηλεοπτικού σταθμού «…» με τον τίτλο «…», τα γυρίσματα του οποίου γινόταν στον Α.Δ. και σημείωνε κατά τις ημέρες προβολής του από τον ως άνω αναφερόμενο ελεύθερης λήψης τηλεοπτικό δίαυλο υψηλά ποσοστά ακροαματικότητας… …Κύρια πηγή πληροφόρησης όλων των δημοσιογράφων που δημοσίευσαν άρθρα σχετικά με το τηλεοπτικό αυτό παιχνίδι και με τους συμμετέχοντες σε αυτό παίκτες στις ως άνω αναφερόμενες δημοσιογραφικού περιεχομένου ιστοσελίδες, ήταν τα επεισόδια που προβάλλονταν από τον τηλεοπτικό αυτό σταθμό, που είχε και τα δικαιώματα για την προβολή του τηλεοπτικού παιχνιδιού στην Ελλάδα, καθώς και οι ενημερωτικές εκπομπές του «…» όπου παρουσιάζονταν πρωτότυπα θέματα σχετικά με το τηλεοπτικό παιχνίδι, όπως ήταν κατά κύριο λόγο η εκπομπή «……» … Αντίθετα, δεν πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα κατά το χρονικό διάστημα των τηλεοπτικών γυρισμάτων απέστειλε στη Δ. Δ., και συγκεκριμένα στο χώρο όπου γυρίζονταν τα επεισόδια, δικό της δημοσιογράφο προκειμένου να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόμενα και έτσι μέσω των ρεπορτάζ που θα πραγματοποιούσε να προβαίνει στη δημοσίευση μέσω σχετικών αναρτήσεων στις ως άνω ιστοσελίδες δημοσιογραφικών άρθρων με πρωτότυπες πληροφορίες από τις δραστηριότητες του παιχνιδιού. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι δημοσιογράφοι, αφού παρακολουθούσαν τα επεισόδια καθώς και τις ενημερωτικές εκπομπές που προβάλλονταν από τον τηλεοπτικό σταθμό «…», στη συνέχεια αναρτούσαν στις ιστοσελίδες «… και …» άρθρα που αποτελούνταν είτε από ένα βίντεο που προερχόταν από το επεισόδιο του «…» που προέβαλε η τηλεόραση του «…», …είτε από φωτογραφίες των παικτών και συγκεκριμένων στιγμιοτύπων του παιχνιδιού που προέρχονταν από τις προαναφερόμενες πηγές και στην ουσία αποτελούσαν στιγμιότυπα των βίντεο που προβάλλονταν (frames), είτε συνδυασμό και των δύο (βίντεο και φωτογραφιών) και συνοδεύονταν από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονταν οι διάλογοι ή μονόλογοι των παικτών, καθώς και τα δρώμενα του τηλεοπτικού παιχνιδιού, όπως αποτυπώνονταν στα σχετικά βίντεο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη περαιτέρω ανάλυση. … … Από την επισκόπηση του συνόλου του περιεχομένου των ως άνω άρθρων πιθανολογήθηκε ότι έχει αντιγραφεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της καθ’ ης αυτούσιο το κείμενο εκάστου εκ των ανωτέρω άρθρων που συντάχθηκαν από δημοσιογράφους της αιτούσας, γεγονός άλλωστε που πιθανολογήθηκε και από την κατάθεση του μάρτυρα της καθ’ ης. Ωστόσο από την επισκόπηση του συνόλου των ως άνω αναφερόμενων άρθρων πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ ης σε καθένα από αυτά τα άρθρα παρέπεμπε στην ιστοσελίδα της αιτούσας με υπερσύνδεση (link) στο τέλος του άρθρου, και έτσι ο αναγνώστης μπορούσε να αντιληφθεί ότι η πρωτογενής πηγή πληροφόρησης του είναι η ιστοσελίδα της αιτούσας… … Εξάλλου, από την επισκόπηση του περιεχομένου του κειμένου του συνόλου των άρθρων αυτών πιθανολογήθηκε ότι σε ορισμένα από αυτά (…) γίνεται αποτύπωση απλών γεγονότων της τρέχουσας επικαιρότητας σχετικά με το παιχνίδι ως «γυμνή είδηση», και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας… …Εξάλλου, στα κείμενα των άρθρων με αριθμούς 1, 6 της αίτησης περιέχονται ειδήσεις που αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής πληροφορίας (στα άρθρα αυτά αναφέρεται αόριστα το όνομα κάποιου «πληροφοριοδότη» από την παραγωγή του τηλεοπτικού παιχνιδιού) πλην όμως, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης και τα άρθρα αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του ν. 2121/1993… .

Εξάλλου μη νόμιμα η αιτούσα ισχυρίζεται ότι έχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των βίντεο και φωτογραφιών που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα άρθρα, δοθέντος ότι, … τα πνευματικά δικαιώματα αυτών ανήκουν κατά τη διάταξη των άρθρων 32 και 38 ν2121/1993 στα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν τις λήψεις ή στα νομικά πρόσωπα που νομίμως κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη με αριθ. 2 σκέψη της παρούσας τα φυσικά πρόσωπα μεταβίβασαν τα δικαιώματα αυτά. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι σε κανένα από τα 8 ως άνω αναφερόμενα άρθρα δεν αναγράφεται ποιος είναι ο συντάκτης τους. Σχετικά με το γεγονός αυτό ο μάρτυρας της αιτούσας ανέφερε ότι δεν αναγράφεται σε κανένα άρθρο συντάκτης προκειμένου η εταιρεία να φαίνεται προς τους αναγνώστες ότι απασχολεί πολλούς δημοσιογράφους…. Ως εκ τούτου, αφού σε κανένα από τα προαναφερόμενα άρθρα δεν αναφέρεται ο δημιουργός, ουδέν φυσικό πρόσωπο κατέστη υποκείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας… Εξάλλου μη νόμιμα ισχυρίστηκε η ίδια, ως εργοδότρια των δημοσιογράφων που απασχολεί, κατέστη φορέας του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος των προαναφερόμενων άρθρων, αφού και αν ακόμη τα άρθρα αυτά ήθελε υποτεθεί ότι αποτελούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας και συντάχθηκαν από μισθωτούς δημοσιογράφους της αιτούσας στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης εργασίας, δεν πιθανολογήθηκε ότι μεταβιβάστηκαν δυνάμει συγκεκριμένου όρου των συμβάσεων των απασχολούμενων δημοσιογράφων με την αιτούσα τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα… … Εξάλλου κι αν ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι τα παραπάνω άρθρα … αποτελούν … συλλογικό έργο, εντούτοις δεν αναφέρεται το φυσικό πρόσωπο του εκδότη, που είναι και ο αρχικός δικαιούχος του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος επί του συλλογικού έργου. Ας σημειωθεί ότι από την κατάθεση του μάρτυρα της αιτούσας δεν πιθανολογήθηκε πως μεταβιβάστηκε στην τελευταία το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχυρίζεται ότι απέκτησε, ενώ σε κάθε περίπτωση ουδόλως πιθανολογήθηκε ότι τα δημοσιογραφικά αυτά άρθρα είναι ανώνυμα έργα… …Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατά πλάσμα του νόμου δικαιούχος πνευματικής ιδιοκτησίας… … Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υφίσταται επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στην προκειμένη περίπτωση, αφού το τηλεοπτικό παιχνίδι του «… …» έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των προβολών του ήδη από 5-7-2017 και δεν πιθανολογήθηκε η επικείμενη προβολή νέου κύκλου επεισοδίων ….

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

- ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων

- ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση

- ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης τα οποία ορίζει στο ποσό των …

- ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 9 Αυγούστου 2017