Πορνογραφία ανηλίκων - Πρόσφατη νομολογία

Λόγοι αθώωσης για την διάπραξη του εγκλήματος της πορνογραφίας ανηλίκων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΈΓΚΛΗΜΑ

6/19/2024

Ηλεκτρονικό έγκλημα - ITLawyers - νομολογία Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, αθώωση κατηγορουμένου (Δικηγόρος Βασίλειος Τσιότσικας / Συνήγορος υπεράσπισης)

ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 147/2023

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Του Α' Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών

Δημόσια συνεδρίαση της 10ης Φεβρουάριου 2023

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια, στο ακροατήριο του Καταστήματος που έχει οριστεί για τις συνεδριάσεις του Α' Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε.

Στο σημείο αυτό της δίκης, εμφανίστηκε στο Δικαστήριο ο δικηγόρος Αθηνών Βασίλειος Τσιότσικας και αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι παρίσταται αντί του κατηγορουμένου σύμφωνα με την από 9-2-2023 εξουσιοδότησή του, η οποία φέρει βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής του και αναγνώστηκε. Συνεπώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ.340 παρ.2 και 42 παρ.2 του Κ.Ποιν.Δ, όπως οι δύο πρώτες από αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 13 Ν.2246/2005 και 48 παρ. 1 του Ν. 3160/2003, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να επιτραπεί η εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από το συνήγορό του και η αίτησή του πρέπει να γίνει δεκτή.

Στη συνέχεια, η Εισαγγελέας, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, ανέφερε ότι η προκειμένη υπόθεση εισάγεται μετά από έφεση του κατηγορουμένου κατά της με αριθμούς 1590,1593/2022 απόφασης του Δεύτερου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, ανέπτυξε την έκθεση έφεσης και πρότεινε να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί στην ουσία, αφού έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα.

Ο πληρεξούσιος συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, δήλωσε ότι συντάσσεται με την πρόταση της Εισαγγελέα.

Το συγκροτούμενο, εκ των Τακτικών Δικαστών, Α' Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, αφού αποσύρθηκε για διάσκεψη στο δωμάτιο που έχει οριστεί για το λόγο αυτό και αφού διασκέφθηκε μυστικά, με την παρουσία και της Γραμματέως του, κατάρτισε, αφού δε επανήλθε στην έδρα του, δημοσίευσε αμέσως με τον Πρόεδρό του, την με αριθμ. 147/2023 (ταυτάριθμο) απόφασή του, την οποία απάγγειλε σε δημόσια συνεδρίαση, με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Επειδή η κρινόμενη έφεση έχει ασκηθεί από τον κατηγορούμενο κατά της με αριθμούς απόφασης του Δεύτερου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, εμπρόθεσμα διότι ασκήθηκε αυθημερόν με την δημοσίευση της εκκαλουμένης και νομότυπα, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί στην ουσία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με δια πληρεξουσίου παραστάντα τον κατηγορούμενο,

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την με αριθμό 145 και χρονολογία 17-11-2022 έφεση του ανωτέρω κατηγορουμένου, κατά της με αριθμούς 1590,1593/2022 απόφασης του Δευτέρου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών..

Καταρτίστηκε και απαγγέλθηκε δημόσια αμέσως στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 10 Φεβρουάριου 2023

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης...

Η Εισαγγελέας, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε τις θέσεις της επί των λόγων της εφέσεως και έδωσε στον Πρόεδρο τον κατάλογο των μαρτύρων που κλητεύθηκαν για να υποστηρίξουν την κατηγορία, πρότεινε δε και την ανάγνωση των εγγράφων, που αναγράφονται στον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των μαρτύρων κατηγορίας και βρέθηκαν αυτοί όπως παρακάτω:

...

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Εισαγγελέα, η οποία απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία (άρθρα 402 παρ. 1, 408 ΚΠΔ), σύμφωνα με το διατακτικό της εκκαλουμένης απόφασης που περιέχει τις κατηγορίες.

Στο σημείο αυτό της δίκης ο πληρεξούσιος συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε προφορικά, κατέθεσε δε και εγγράφως, αυτοτελείς ισχυρισμούς, οι οποίοι καταχωρούνται ως έχουν στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 ΚΠΔ και είναι οι εξής:

..

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(δικάσιμος 10/2/2023 αρ πιν. 1) ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

(προς καταχώρηση στα πρακτικά κατ' άρθρο 141 παρ.2 ΚΠΔ)

Αβάσιμο -μη στοιχειοθέτηση της εκ προθέσεως λήψης αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων του άρθρου 348Α ΠΚ. –

Σύμφωνα με το άρθρο 348Α ΠΚ παρ. 2 «όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας..., μέσω πληροφοριακών συστημάτων τιμωρείται...»

Ένα ψηφιακό αρχείο παιδικής πορνογραφίας είναι δυνατόν να «βρίσκεται» σε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή με διάφορους τρόπους, με ή χωρίς τη γνώση η την θέληση του χρήστη. Στην πιο απλή περίπτωση, αυτό αποθηκεύεται κατόπιν εντολής του χρήστη σε οπτικό, μαγνητικό, ή άλλο μη πτητικό αποθηκευτικό μέσο. Για τη θεμελίωση της κατοχής στην προκείμενη περίπτωση γίνεται δεκτό ότι δεν αρκεί η απλή νομική ή φυσική εξουσίαση του υλικού φορέα του αποθηκευτικού μέσου (π.χ., του σκληρού δίσκου ως αντικειμένου του εξωτερικού κόσμου), αλλά επιπρόσθετα απαιτείται η πραγματική δυνατότητα διαχείρισης του υλικού παιδικής πορνογραφίας (Γ. Μπούρμας, Προσπάθειες εννοιολογικού προσδιορισμού της κατοχής ηλεκτρονικών δεδομένων με χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας, ΠοινΔικ 2009, 322 επ., ΣυμβΑΠ 465/2008).

Από τεχνική άποψη, όσο ο χρήστης βλέπει στην οθόνη του το πορνογραφικό υλικό, αυτό βρίσκεται αυτόματα εγγεγραμμένο στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM), από την οποία και απαλείφεται μόλις ο χρήστης εγκαταλείψει με οποιονδήποτε τρόπο το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Κατά τη διάρκεια όμως της θέασης του πορνογραφικού υλικού, το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα πλοήγησης (web browser/ application) εγγράφει παράλληλα ένα αντίγραφο του προβαλλόμενου αρχείου στη λανθάνουσα μνήμη (web cache/ app. cache) της συσκευής, προς εξυπηρέτηση της ταχύτερης μελλοντικής πρόσβασης στη συγκεκριμένη διαδικτυακή τοποθεσία. Πρόκειται για τα λεγόμενα προσωρινά αρχεία διαδικτύου (temporary internet files) τα οποία κατά κανόνα αποθηκεύονται σε σημείο που καθορίζεται από την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη εφαρμογή πλοήγησης. Ήτοι η διαδικασία αυτή γίνεται αυτόματα, εκτός εάν ο χρήστης έχει αλλάξει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης και έχει επιλέξει τη μη αποθήκευση προσωρινών αρχείων διαδικτύου, έχοντας ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Τα αποθηκευμένα προσωρινά αρχεία διατηρούνται είτε μέχρι να αντικατασταθούν από νεότερα, λόγω της ύπαρξης ενός ορίου χωρητικότητας στη λανθάνουσα μνήμη, είτε μέχρι να διαγραφούν κατόπιν εντολής του χρήστη.

Το αποτέλεσμα είναι ότι κάτι που ο χρήστης εμφάνισε στην οθόνη του αλλά ουδέποτε αποθήκευσε ο ίδιος στη συσκευή του, πολλές φορές παραμένει εγγεγραμμένο στη μνήμη της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε εν αγνοία του χρήστη, λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων, είτε επειδή αυτός αδιαφορεί να διαγράψει το περιεχόμενο της λανθάνουσας μνήμης, όπως συνηθέστατα συμβαίνει μετά από κάθε πλοήγηση στο διαδίκτυο, είτε επειδή γνωρίζει το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων πλοήγησης και επιδοκιμάζει —αποδέχεται— ότι αυτό που εμφανίζει στην οθόνη του ενδέχεται να αποθηκευτεί παράλληλα και στη μνήμη της συσκευής, είτε ακόμη επειδή αγνοεί ότι αυτό παραμένει αποθηκευμένο για άγνωστο χρονικό διάστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν βρέθηκε αποθηκευμένο απολύτως κανένα αρχείο παιδικής πορνογραφίας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα κινητά μου τηλέφωνα, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο (κι αν ακόμη ήθελε στοιχειοθετηθεί) η απλή θέαση των επίμαχων φωτογραφιών, σύμφωνα με το έγγραφο μιας ιδιωτικής εταιρείας η οποία κατά δήλωσή της -συν τοις άλλοις- δεν επιβεβαιώνει καν το περιεχόμενο της συνομιλίας (την ορθότητα ή πληρότητα), συνιστά κατοχή. Όποια εξουσία και αν έχει ο χρήστης επί του πορνογραφικού υλικού την ώρα που το βλέπει, αυτή πάντως δεν έχει πραγματικό υπόβαθρο. Το πορνογραφικό υλικό βρίσκεται μεν εγγεγραμμένο στη μνήμη RAM, η λειτουργία όμως αυτή δεν ελέγχεται από το χρήστη, ο οποίος κατά τη θέασή του μπορεί να το περιεργάζεται φευγαλέα, χωρίς όμως να το κατέχει– όπως ακριβώς ο περαστικός που σταματάει σε ένα περίπτερο και φυλλομετρά μία εφημερίδα, δίχως όμως να την αγοράζει και να την παίρνει μαζί του (Ανδρεάδη – Παπαδημητρίου Π., Η πορνογραφία ανηλίκων στην εποχή του υπολογιστικού νέφους- Σκέψεις με αφορμή το Ν 4267/2014, ΠοινΔικ 5/2015, σελ.458).

Και πράγματι, από το αποδεικτικό υλικό, από το οποίο προκύπτει ότι όχι μόνο δεν κατέχω τις επίμαχες φωτογραφίες συνάγεται ότι κατ' ελάχιστον ως χρήστης δεν είχα τη δυνατότητα αποτροπής εμφάνισης του εν λόγω υλικού στην οθόνη του κινητού μου.

Ωστόσο βάσει και της θέσης που υιοθετείται από την Οδηγία 2011/93/ΕΕ, η οποία διαχωρίζει τη μέσω του διαδικτύου «απόκτηση πρόσβασης» σε πορνογραφικό υλικό από την «κατοχή» αυτού, και έχει γίνει αποδεκτή από τον Έλληνα νομοθέτη, καθώς μνημονεύεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν 4267/2014, και ήδη παρ. 5 του άρθρου 348Α ΠΚ η απλή θέαση από μόνη της δεν συνιστά κατοχή. Συνεπώς εκ νέου τίθεται το ερώτημα κατά πόσον υφίσταται κατοχή επί των αρχείων της προσωρινής μνήμης. Διότι και αν ακόμη αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα σε υλικό φορέα, αυτό δεν γίνεται κατόπιν ενέργειας του χρήστη, αλλά αυτόματα. Αυτή ακριβώς η αυτόματη φύση της εγγραφής των δεδομένων στη λανθάνουσα μνήμη, είναι ο λόγος που πρέπει να αποκλείσει κάθε συζήτηση για ύπαρξη κατοχής (ΜΟΔ Κατερίνης 19-22/2009) ή με πρόθεση προμήθεια εφόσον εγώ ουδόλως τα ζήτησα και δεν μπορούσα να ελέγξω ή να αποτρέψω την αποστολή τους σε εμένα.

Από κανένα ωστόσο στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι κατείχα το εν λόγω φωτογραφικό υλικό ακόμη και αν πρόκειται για υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, αλλά ότι είχα πρόσβαση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ενηλίκων όπου ανώνυμος χρήστης με τον οποίο συνομίλησα ανέβασε πορνογραφικό υλικό χωρίς την παραμικρή δική μου προτροπή ή εξώθηση σε κάτι τέτοιο.

Από την διατύπωση του άρθρου 348Α ΠΚ καθίσταται σαφές ότι οι περισσότεροι τρόποι του εγκλήματος του άρθρου 348Α ΠΚ όταν αφορούν το ίδιο πορνογραφικό υλικό στοιχειοθετούν ένα και μόνο υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα (Μπουρμα σελ. 332). Συνεπώς οι προβλεπόμενοι τρόποι τέλεσης του εγκλήματος είναι δυνατόν να εναλλαχθούν, αποτελώντας τελικά ένα μόνον έγκλημα, εφόσον βέβαια αφορούν τα ίδια πορνογραφικά δεδομένα (υλικό). Έτσι αν κάποιος παράγει, προμηθεύεται, κατέχει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει κλπ ένα πορνογραφικό υλικό θα ευθύνεται για ένα έγκλημα (Ν. Παρασκευόπουλου – Φυτράκη οπ σελ. 310).

Περαιτέρω, ο χαρακτηρισμός του ανηλίκου ως κάτω των δεκαπέντε ετών δεν πρέπει γίνεται αυθαιρέτως αλλά καθορίζεται κατόπιν έρευνας για τον προσδιορισμό του χρήστη των συγκεκριμένων στοιχείων που σχετίζονται με τις φωτογραφίες. Κάτι τέτοιο όμως στην δική μου περίπτωση δεν υφίσταται καθώς από κανένα έγγραφο της δικογραφίας δεν προκύπτει αφενός ο ηλικιακός προσδιορισμός του προσώπου των φωτογραφιών ως ανηλίκου!

Άλλωστε όπως ρητά αναφέρεται στην σελίδα 14 της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης υπό τον τίτλο «πληροφορίες ανηλίκου», η ηλικία του «ανηλίκου» είναι δεκαοκτώ (18) ετών!

Καθίσταται λοιπόν σαφές τόσο στο ανωτέρω σημείο της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης αλλά και συμπερασματικά στις σελίδες 27 και 28, όσο και από απλή επισκόπηση των φωτογραφιών που βρίσκονται στον οπτικό δίσκο, ότι το άτομο που απεικονίζεται σε αυτές πρόκειται για μια πλήρως ανεπτυγμένη θήλυ ήτοι ενήλικη κοπέλα και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να τύχει εφαρμογής, λόγω της έλλειψης του αντικειμενικού στοιχείου του «σώματος ανηλίκου», η σχετική διάταξη του άρθρου 348Α ΠΚ.

Συνεπώς, το έγκλημα τελείται όταν το πορνογραφικό υλικό τοποθετείται (αποθηκεύεται, αντιγράφεται) και κατοχή έχει εκείνος που το συνέλεξε και το αποθήκευσε σταθερά σε μνήμη υπολογιστή και έχει πραγματική δυνατότητα επενέργειας σε αυτά, να το βλέπει και να το επεξεργάζεται επομένως, όποτε και όταν κρίνει αυτός (ΑΠ 628/2006, ΠοινΧρ 2007 σελ. 143, ΑΠ 810/2007 ΠοινΧρ 2008, σελ. 236, ΑΠ 1145/2008 δημ. Nomos, ΣυμβΠλημΗλείας 21/2013, ΠοινΔικ 12/2014, σελ. 1036 επ.,ΑΠ 770/2015 δημ. Nomos, ΑΠ 1033/2014). Πρέπει να υπάρχει κυριαρχία επί των δεδομένων, μια ελάχιστη διάρκεια και ένταση στην εξουσίαση αυτών σε συνδυασμό ασφαλώς με τη φυσική θέληση εξουσίασης, ήτοι σημαίνει ότι τα δεδομένα πρέπει να παραμείνουν μια ελάχιστη στιγμή στο μέσο αποθήκευσης, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο κάτοχος έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας αυτών, αλλά και τον απαιτούμενο δόλο τέλεσης της πράξης (Μ. Καϊάφα Γκμπάντι, Διαδικτυακές προσβολές της ανηλικότητας, ΠοινΧρ 2012, σελ.168, Ν. Παρασκευόπουλος, Φυτράκης Ε., Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011, σελ 303,).

Περαιτέρω «Προμήθεια υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι η εξασφάλιση αυτού και για προσωπική χρήση του δράστη ακόμη, ενώ ως κατοχή τέτοιου υλικού θεωρείται η φυσική εξουσία του δράστη επί αυτού, ώστε να μπορεί να εξακριβώσει με δική του θέληση την ύπαρξη του υλικού και να διαθέσει αυτό πραγματικά.» (ΑΠ 326/2022).

Η προμήθεια όμως για να τελεστεί απαιτεί δόλο και μάλιστα ο δόλος αυτός πρέπει να κατατείνει προς τον σκοπό της κατοχής. Όμως στην περίπτωση μου καμία κατοχή δεν υφίσταται γεγονός που προδήλως θέτει εν αμφιβόλω τον δόλο της «προμήθειας» καθώς ποιος ο σκοπός της προμήθειας αν δεν υφίσταται σκοπός κατοχής. Πως δικαιολογείται η εξασφάλιση του υλικού «και για προσωπική ακόμη χρήση του δράστη όταν δεν υφίσταται κατοχή ποια είναι ακριβώς η «χρήση» ενός τέτοιου υλικού;

Τέλος, η πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1648/2016) Η προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, που αποκτάται ελεύθερα από τον χρήστη του διαδικτύου με σποραδικές επισκέψεις στις ιστοσελίδες αυτού και η διαφύλαξη (αποθήκευση) τούτου, είτε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε σε άλλους υλικούς φορείς (Cd-Rom κ.λ.π.), για αποκλειστικά του ιδίου χρήση, είτε προς ικανοποίηση της περιέργειάς του είτε ακόμη προς διέγερση των όποιων φαντασιώσεων ή γενετήσιων διαστροφών του, δεν αναβαθμίζει αυτόματα την πράξη σε κακουργηματική, εάν συγχρόνως δεν συντρέχουν ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία επεξεργασίας, διαχειρίσεως, αξιοποιήσεως, διαθέσεως ή περαιτέρω διακινήσεως του υλικού αυτού σε τρίτους μέσω e-mail, φωτογραφιών και Cd-Rom ή ανταλλαγής των φωτογραφιών και των βίντεο ανηλίκων μέσω του διαδικτύου ή, τέλος, συνεργασίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου για εμπλουτισμό και "βελτίωση" του υλικού, ώστε να ανακύπτει κίνδυνος διαδόσεως και μεταδόσεως της πορνογραφίας ανηλίκων. Διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η γενίκευση της κατηγορίας για κάθε επίσκεψη σε ιστοσελίδα αυτού του περιεχομένου οδηγεί σε κίνδυνο ποινικοποιήσεως, με την βαρύτερη μάλιστα μορφή, της ελεύθερης χρήσεως του διαδικτύου, ακόμη και για λόγους περιέργειας ή από τύχη, γεγονός που δεν ανήκε στις προθέσεις του νομοθέτη (Α.Π. 1141/2008, Α.Π.628/2006).

Σημειώνεται για ακόμη μια φορά ότι ουδέποτε είχα την παραμικρή πρόθεση να συνομιλήσω με ανήλικη πολλώ δε μάλλον να προμηθευτώ γυμνές φωτογραφίες αυτής, καθώς κάτι τέτοιο αντιβαίνει στις αρχές και τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσα και τις οποίες τηρώ απαρέγκλιτα σε όλο τον μέχρι σήμερα βίο μου.

Καμία γνώση δεν είχα περί της ανηλικότητας της συνομιλήτριάς μου ούτε και πρόθεση να συνομιλήσω και να προμηθευτώ οποιοδήποτε υλικό, και είμαι απολύτως βέβαιος μέχρι και σήμερα ότι πρόκειται για ενήλικο άτομο το οποίο προσπάθησε για λόγο άγνωστο σε εμένα να με παγιδέψει. Αυτό είναι πρόδηλο τόσο:

α) από τη σύντομη χρονική διάρκεια της ανταλλαγής μηνυμάτων,

β) την ετοιμότητα και επιμονή της να μου αποστείλει φωτογραφίες,

γ) από την αποστολή τους χωρίς καν να ζητήσω,

δ) από το γεγονός ότι ο συνομιλητής μου δεν επανήλθε στην συζήτηση.

σε) από την επιμονή του να αναφέρει προφανώς ψευδώς ότι ήταν ανήλικη κ.α.

Επομένως ούτε και υποκειμενικά στοιχειοθετείται το αδίκημα αυτό καθώς δεν διέθετα την απαιτούμενη γνώση για την ηλικία του συνομιλητή μου.

Άλλωστε μέχρι και σήμερα ΟΥΔΟΛΩΣ προκύπτει ότι το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούσα για την απεικονιζόμενη και φερόμενη ως ανήλικη αλλοδαπή (!) και ότι δεν πρόκειται για έναν βδελυρό συκοφάντη ο οποίος έστησε αυτή την πλεκτάνη εναντίον μου προκειμένου, σε περίπτωση ποινικής μου καταδίκης, να αποκομίσει οικονομικό όφελος, αλλά ούτε έχει προσκομισθεί στην δικογραφία το παραμικρό στοιχείο ότι πράγματι πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο και δεν αποτελεί απλώς το δημιούργημα κάποιας αλλοδαπής σπείρας που έχει ως σκοπό την εκβίαση και την απόσπαση χρηματικών ποσών από ανυποψίαστους χρήστες του διαδικτύου.

Αξιολόγηση Ευρημάτων Εργαστηριακής Πραγματογνωμοσύνης

Αν εγώ αποτελούσα πρόσωπο που είχε ροπή προς την πορνογραφία ανηλίκων θα βρισκόταν τόσο κατά την κατ' οίκον έρευνα όσο και στα κατασχεθέντα πειστήρια κάποια έστω ίχνη κατοχής ή έστω περιήγησης σε ιστότοπους σχετικούς με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Όμως όπως περίτρανα προκύπτει από την από 5/4/2019 Έκθεση πραγματογνωμοσύνης του διορισθέντος πραγματογνώμονα (σελ 27 και 28) και δη στο κεφάλαιο υπό τον τίτλο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

«ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΡΧΕΙΑ πορνογραφίας ανηλίκων σε καμία εκ των συσκευών που εξετάσθηκαν» (σελ 27),

«ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ σε ιστοσελίδες που αφορούν πορνογραφία ανηλίκων ή ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ οι οποίες αφορούν το εν λόγω αντικείμενο» (σελ 27).

«ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ προγράμματα τύπου p2p, πλην του pop corn το οποίο είναι λογισμικό για θέαση ταινιών μέσω p2p» (σελ 28).

«Διαπιστώθηκε να έχει γίνει εκτεταμένη χρήση διαφόρων κοινωνικών δικτύων και λογισμικού .... ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ οι οποίες να φορούν ανηλίκους» (σελ 28).

«ΔEN ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να φορούν σε επικοινωνία ή σε προμήθεια διανομή τέτοιου υλικού» (σελ 28).

Καθίσταται απολύτως σαφές και αδιαμφησβήτητο ότι δεν αποτελώ άτομο που έχει την παραμικρή ενασχόληση με ανήλικα άτομα.

Πρέπει επομένως για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω να γίνει δεκτός ο ως άνω αυτοτελής ισχυρισμός μου και να απαλλαγώ από την κατηγορία.

Επειδή, όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, η αποδιδόμενη σε μένα κατηγορία είναι αβάσιμη και δεν στοιχειοθετείται, ζητώ να γίνουν δεκτοί οι ανωτέρω αυτοτελείς και αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί μου και να απαλλαγώ από την εις βάρος μου κατηγορία.

Αθήνα, 10/2/2023

ο κατηγορούμενος δια του συνηγόρου υπεράσπισης Βασιλείου Τσιότσικα

Κατόπιν ο Πρόεδρος διέταξε την έναρξη της συζήτησης και της αποδεικτικής διαδικασίας.

Μετά από αυτά ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και παρήννειλε στη Γραμματέα να ξεκινήσει τη διαδικασία νια την ηχογράφηση των πρακτικών της δίκης (ΦΕΚ Β' 490/09.02.2021).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τον μάρτυρα κατηγορίας, ο οποίος αφού ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για τα στοιχεία της ταυτότητάς του, απάντησε ότι ονομάζεται Α Γ, Αστυνομικός, γεννήθηκε το έτος 1991, υπηρετεί στην Αθήνα, οδός Λ. Αλεξάνδρας αρ. 173, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος. Τον κατηγορούμενο απλά γνωρίζει και δεν είναι συγγενής του. Αφού δήλωσε επικαλούμενος την τιμή και την συνείδησή του ότι θα πει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτα, σύμφωνα με το άρθρο 219 Κ.Π.Δ., όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του κώδικα με τον Ν.4620/2019, εξεταζόμενος κατέθεσε τα εξής:

...

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος παρήγγειλε στη Γραμματέα τη διακοπή της διαδικασίας ηχογράφησης των πρακτικών της δίκης.

Στο σημείο αυτό της δίκης, μετά από πρόταση της Εισαγγελέα και εντολή του Προέδρου, αναγνώσθηκαν, χωρίς να έχει αντίρρηση κανένας παράγοντας της δίκης, τα παρακάτω έγγραφα:

-Τα με αριθμ. 1590,1593/2022 πρακτικά και απόφαση του Δεύτερου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών,

-Το από 11-03-2016 έγγραφο του Τμ. Europol της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας προς τη Δ/νση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

-Η από αριθμ. 8671001 αναφορά του οργανισμού NCMEC μετά συνημμένου σε αυτήν ψηφιακού δίσκου.

-Το από 13-01-2017 έγγραφο της «COSMOTE».

-Η από 07-9-2017 έκθεση κατ' οίκον έρευνας και κατάσχεσης, ενώπιον του Α/Β' ..., που υπηρετεί στη ΔΙΔΗΕ μετά του εκπροσώπου της Δικαστικής Εξουσίας ΣΕΒΗ ΙΩΑΝΝΗ, Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, οι οποίοι προέβησαν στην κατάσχεση των κάτωθι: α) ενός (1) κινητού τηλεφώνου SAMSUNG GALAXY S6 EDGE χρώματος μπλέ με ..., β) ενός(1) κινητού τηλεφώνου APPLE IPHONE 6S με ΙΜΕΙ ..., γ) ενός (1) εξωτερικού σκληρού δίσκου WD ELEMENTS με S/N ... και δ) ενός (1) εσωτερικού σκληρού δίσκου SSD SANDISK 240GB με S/N ....

-Το υπ' αριθμ. 55/2017 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κων Αθηνών.

-Η από 05-04-2019 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του δικαστικού πραγματογνώμονα Ιωάννη ΠΑΣΧΟΥ.

1) Όροι χρήσης της υπηρεσίας SKOUT.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω μάρτυρας κατηγορίας κλήθηκε και αφού εξετάστηκε, παρέμεινε στο ακροατήριο. Κατά την εξέταση του παραπάνω μάρτυρα, ο Πρόεδρος έδινε τον λόγο στην Εισαγγελέα, τους Τακτικούς Δικαστές και στον συνήγορο υπεράσπισης, για να κάνουν ερωτήσεις, αν είχαν προς τον μάρτυρα. Πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις, οι παραπάνω έκαναν ερωτήσεις και ο μάρτυρας απαντούσε όπως παραπάνω αναφέρεται.

Έπειτα από αυτά, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Κατόπιν η Εισαγγελέας, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε τις κατηγορίες και πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου για την πράξη της παράβασης του άρθρου 348Α παρ. 1 Π.Κ., ήτοι του πλημμελήματος της πορνογραφίας ανηλίκων, με την αναγνώριση στο πρόσωπό του, ως και πρωτοδίκως της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2α' του Π.Κ.

Ο πληρεξούσιος συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο, ανέπτυξε την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και ζήτησε την απαλλαγή του από την κατηγορία.

Μετά από αυτά, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συζήτησης της προκειμένης υπόθεσης και το συγκροτούμενο, εκ των Τακτικών Δικαστών, Α' Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, αποσύρθηκε για διάσκεψη στο καθορισμένο για το λόγο αυτό δωμάτιο του καταστήματος και αφού διασκέφθηκε μυστικά, με παρούσα και την Γραμματέα, κατάρτισε και όταν επανήλθε στην έδρα του, δημοσίευσε αμέσως με τον Πρόεδρό του, που απάγγειλε σε δημόσια συνεδρίαση, την με αριθμό 147/2023 απόφασή του, με το εξής περιεχόμενο:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή από την αποδεικτική διαδικασία, την κατάθεση του μάρτυρα της κατηγορίας και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, τα πρακτικά του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου που

14ο φύλλο της υπ' αριθμ. 147/2023 αποφάσεως και πρακτικών του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών.

αναγνώστηκαν στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την αρχή της ηθικής αποδείξεως και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Την 11/3/2016 διαβιβάσθηκαν στην διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος αναφορές του Οργανισμού ΝCMEC με την οποία χρήστης του διαδικτύου που χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνση με την ονομασία ........ και IP address ... εισήλθε στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «skout» και συνομίλησε με φερόμενη ανήλικη με προφίλ – ονομασία «...» και έγινε ανταλλαγή πορνογραφικού υλικού. Όπως κατέθεσε ο αστυνομικός, μάρτυς στην εν λόγω πλατφόρμα δεν υπήρχε φίλτρο πριν το 2018 και υπήρχε δυνατότητα να εισέρχεται ανήλικος πρόσωπο με προφίλ ενηλίκου. Μάλιστα από τις φωτογραφίες δεν προκύπτει η ανηλικότητα του εν λόγω προσώπου. Ο κατηγορούμενος μετά την έρευνα δεν αποδείχθηκε ότι κατείχε πορνογραφικό υλικό. Είχε συνομιλία με το εν λόγω πρόσωπο, όμως πίστευε ότι είχε συνομιλία με ενήλικο πρόσωπο, η δε συνομιλία ήταν ευκαιριακή και μάλιστα δεν είχε αποθηκεύσει φωτογραφίες.

Δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο και το Δικαστήριο έχει ισχυρές αμφιβολίες για την ενοχή του και πρέπει να κηρυχθεί αθώος της πλημμεληματικής πράξης του άρθρου 348Α περ 1 ΠΚ (πορνογραφία ανηλίκων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με δια πληρεξουσίου παραστάντα τον κατηγορούμενο ...

Το Δικαστήριο κηρύσσει, αθώο, ομόφωνα, τον παραπάνω κατηγορούμενο, της πράξεως της παράβαση του άρθρου 348Α παρ. 1 ΠΚ, ήτοι του πλημμελήματος της πορνογραφίας ανηλίκων του ότι:

Στην Αθήνα, στις 6-3-2016, προμηθεύτηκε υλικό πορνογραφίας (δηλαδή περιγραφή ή πραγματική εικονική αποτύπωση σε οποιονδήποτε υλικό φορέα του σώματος ανηλίκου που προκαλεί γενετήσια διέγερση καθώς και καταγραφή ή αποτύπωση σε οποιονδήποτε υλικό φορέα πραγματικής, προσποιητής ή εικονικής ασελγούς πράξης που ενεργείται για τον ίδιο σκοπό αυτό ή με ανήλικο) μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Την άνω πράξη τέλεσε και συγκεκριμένα, στον ως άνω τόπο και χρονικό διάστημα, μέσω του προφίλ που διατηρούσε με την ονομασία «...» εισήλθε στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «skout» και προμηθεύτηκε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων και συγκεκριμένα 21 φωτογραφίες, οι οποίες αφορούσαν την ανήλικη και μη συμπληρώσασα τα 18 έτη, η οποία διατηρούσε προφίλ με την ονομασία «...».

Καταρτίστηκε και απαγγέλθηκε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 10 Φεβρουάριου 2023.