Ρύθμιση Σχέσεων Συζύγων

Μετοίκηση συζύγου στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 1393, 1394, 1395 του ΑΚ

Βασίλειος Τσιότσικας

4/1/2024

Η επαναλαμβανόμενη παράνομη συμπεριφορά του καθ' ου θίγει την τιμή και την υπόληψη της αιτούσας, καθώς και την υγεία της, καθόσον, πέραν του κινδύνου νέων επεισοδίων και εξυβρίσεων, της προξενεί ταραχή και φόβο, δυσκολεύει την καθημερινή της ζωή, και εμποδίζει την απρόσκοπτη διαμονή της αιτούσας στη συζυγική οικία, ενώ παράλληλα δημιουργεί κίνδυνο ερίδων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 1115/2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ιωσηφίνα Βιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις … Φεβρουαρίου 2024, προκειμένου να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

Της αιτούσας — καθ' ης η αίτηση: η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Βασιλείου Τσιότσικα (ΑΜ ΔΣΑ: 26788).

Του καθ' ου η αίτηση - αιτούντος: ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και παρέστη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ...

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η υπό στοιχείο (α), αίτηση της, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε και συζητήθηκε η υπόθεση από το οικείο έκθεμα. Ο καθ' ου η παραπάνω αίτηση, άσκησε και ζητεί να γίνει δεκτή η δική του αίτηση υπό στοιχείο (β), η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε και συζητήθηκε η υπόθεση από το οικείο έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό στοιχείο (α) αίτηση και η υπό στοιχείο (β) αίτηση πρέπει να ενωθούν και συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, εφόσον εκκρεμούν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου, υπάγονται κατ' άρθρο 31 ξ 1 686 επ. ΚΠολΔ στην ίδια διαδικασία, είναι μεταξύ τους συναφείς και επιπλέον επιταχύνεται ή διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων της (άρθρα 246 και 591 παρ. Ι εδ. α' ΚΠολΔ).

Με την υπό στοιχείο (α) αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, καθώς και ότι η έγγαμη συμβίωσή της με τον καθ' ου σύζυγό της διακόπηκε οριστικά και ότι η συνέχιση της συμβίωσής της με τον καθ' ου στην συζυγική τους οικία, που βρίσκεται στη εγκυμονεί κινδύνους για την ίδια καθότι ο καθ' ου επιδίδεται σε πράξεις σωματικής βίας εις βάρος της θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή της ενώ ήδη έχει κριθεί ένοχος από το Τριμελές Αυτόφωρο Αθηνών στις για τις αξιόποινες πράξεις της απλής σωματικής βλάβης σε βάρος συζύγου, απειλής και εξύβρισής της, ζητά να διαταχθεί η μετοίκηση του καθ' ου από την οικία αυτή. Περαιτέρω, η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς της, προκειμένου να αποφευχθούν έριδες και διαπληκτισμοί που εκκινεί ο καθ' ου καθώς και απειλές κατά της ζωής της σε κάθε επίσκεψη στην οικία τους ζητεί να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να απαγορευθεί στον καθ' ου να την προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο και ιδιαιτέρως στον τόπο της μόνιμης κατοικίας της. Τέλος , ζητεί να απειληθεί κατά του καθ' ου χρηματική ποινή ευρώ και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί ο καθ' ου στη δικαστική της δαπάνη.

Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση εισάγεται παραδεκτά προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίου για την εκδίκασή της κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 22. 591 παρ. 1 εδ. α', 683 παρ. 1 και 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη, απορριπτομένης της σχετικής ένστασης του καθ' ου περί αοριστίας αυτής, καθόσον στην αίτηση διαλαμβάνονται τα αναγκαία εκ του νόμου στοιχεία για το ορισμένο αυτής, όσα δε δεν αναφέρονται είναι και τα προς πιθανολόγηση ζητήματα, βάσει των προσκομιζομένων από την αιτούσα στοιχείων, καθώς και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 1393, 1394, 1395 του ΑΚ , 308, 333 και 361 ΠΚ, και 730, 731. 735, 947 παρ. Ι, 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Συνεπώς, η αίτηση, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Με την υπό στοιχείο (β) αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, καθώς και ότι η έγγαμη συμβίωσή του με την καθ' ης σύζυγό του διακόπηκε οριστικά και ότι η συνέχιση της συμβίωσής του με την καθ' ης στην συζυγική τους οικία, που βρίσκεται στη … της οποίας αυτός έχει την αποκλειστική και εφ' όρου ζωής επικαρπία, έχει καταστεί από υπαιτιότητα της καθ' ης αδύνατη εξαιτίας της συνεχούς υβριστικής και επιθετικής σε βάρος του συμπεριφορά με έντονα ξεσπάσματα ζήλειας ζητά να διαταχθεί η μετοίκηση της καθ' ης από την οικία αυτή καθώς και να καταδικαστεί αυτή στη δικαστική του δαπάνη.

Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση εισάγεται παραδεκτά προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδίου για την εκδίκασή της κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 22, 591 παρ. I εδ. α', 683 παρ. Ι και 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη, απορριπτομένης της σχετικής ένστασης της καθ' ης περί αοριστίας αυτής, καθόσον στην αίτηση διαλαμβάνονται τα αναγκαία εκ του νόμου στοιχεία για το ορισμένο αυτής, όσα δε δεν αναφέρονται είναι και τα προς πιθανολόγηση ζητήματα, βάσει των προσκομιζομένων από τον αιτούντα στοιχείων, καθώς και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1393, 1394. 1395 του ΑΚ. 730, 731, 735, 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ. Συνεπώς, η αίτηση, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα της αιτούσας-καθ' ης η αίτηση και του μάρτυρα του καθ' ου η αίτηση-αιτούντα , …, που εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση, των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, καθώς και από τις ομολογίες που συνάγονται από το σύνολο των ισχυρισμών τους, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στις …, στον Ιερό Ναό …, από τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο, τον... Ήδη σήμερα αμφότεροι οι διάδικοι είναι συνταξιούχοι … με συνολικό δηλωθέν εισόδημα που ανέρχεται στο ποσό των … ευρώ για την αιτούσα-καθ' ης η αίτηση και στο ποσό των … ευρώ για τον καθ' ου-αιτούντα (βλ. ΦΕΦΠ 2022). Τον τελευταίο χρόνο οι σχέσεις τους άρχισαν να παρουσιάζουν προβλήματα, καθόσον ο καθ' ου-αιτών προέβαινε σε φραστικά επεισόδια σε βάρος της αιτούσας και άρχισε να απουσιάζει συχνά από την οικία τους χωρίς να ενημερώνει την αιτούσα-καθ' ης ενώ τον Αύγουστο του 2023 έφυγε μόνος του για διακοπές . Όταν ο καθ' ου —αιτών επέστρεψε από τις διακοπές του ήταν ιδιαίτερα εριστικός και επιθετικός προς την αιτούσα-καθ'ης με αποκορύφωμα την 1η Σεπτεμβρίου του 2023 κατά τη διάρκεια ενός διαπληκτισμού να της επιτεθεί και να τη χτυπήσει ενώ η τελευταία προσπάθησε να αμυνθεί. Τα ανωτέρω πιθανολογούνται και από το είδος και την έκταση των σωματικών βλαβών που διαπιστώθηκαν από τις προσκομιζόμενες από αμφότερους τους διαδίκους από ιατροδικαστικές εκθέσεις κλινικής εξέτασης στην οποία υποβλήθηκαν αμφότεροι οι διάδικοι αφού στην αιτούσα-καθ' ης η αίτηση διαπιστώθηκαν οιδήματα και εκχυμώσεις ενώ στον καθ' ου η αίτηση-αιτούντα διαπιστώθηκαν εκδορές, οι οποίες έχουν πιθανότατα προκληθεί εξ ονύχων όπως αναφέρεται στη σχετική με αριθμ.πρωτ: … ιατροδικαστική έκθεση. Ακολούθως, κατόπιν της άσκησης εκατέρωθεν εγκλήσεων, αμφότεροι οι διάδικοι οδηγήθηκαν ενώπιον τον αυτόφωρού Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, όπου κρίθηκε αθώα η αιτούσα-καθ' ης η αίτηση για τις πράξεις της απλής σωματικής βλάβης κατά την έννοια του άρθρου 308 παρ. 1 α ΠΚ σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου και της εξύβρισης ενώ ο καθ' ου η αίτηση-αιτών καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης, 16 μηνών, για απλή σωματική βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 308 παρ. ι α ΠΚ σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου, για απειλή σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου και για εξύβριση με την με αριθμό … απόφαση του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Περαιτέρω έχει ήδη διαταχθεί η μετοίκηση του καθ'ού-αιτούντα από την συζυγική οικία με την από 2023 προσωρινή διαταγή του αρμόδιου Προέδρου Υπηρεσίας του παρόντος Δικαστηρίου, η δε αιτούσα — καθ' ης η αίτηση εξακολουθεί να διαμένει έως σήμερα, στην προαναφερόμενη τέως συζυγική οικία, της οποίας επικαρπία έχει ο καθ' ου-αιτών ενώ τη ψιλή κυριότητα ο υιός των διαδίκων. Παράλληλα, οι διάδικοι άσκησαν τις κρινόμενες αιτήσεις τους για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, με τις οποίες ζητούν, η μεν αιτούσα — καθ' ης η αίτηση να διαταχθεί προσωρινά η μετοίκηση του καθ' ου — αιτούντος από τη συζυγική οικία και τη μη προσέγγιση της από αυτόν σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο και ιδιαιτέρως στον τόπο της μόνιμης κατοικίας της, ο δε καθ' ου η αίτηση — αιτών να διαταχθεί η μετοίκηση της αιτούσας- καθ' ής από τη ως άνω συζυγική οικία. Κατόπιν τούτων, επιβάλλεται η χωριστή διαβίωση των διαδίκων καθώς πιθανολογήθηκε ότι λόγω των τεταμένων όπως προαναφέρεται σχέσεων των διαδίκων η κατάσταση στην συζυγική οικία τους είναι έκρυθμη και έτσι η εξακολούθηση της συμβίωσής τους εγκυμονεί τον κίνδυνο περαιτέρω όξυνσης και εκτράχυνσης των σχέσεών τους. Ενόψει αυτών, λαμβανομένου υπόψη και ότι πιθανολογήθηκε ότι ο καθ 'ου —αιτών παρά την καλή οικονομική κατάσταση του, σταμάτησε να πληρώνει τις δόσεις του στεγαστικού δανείου, το οποίο είχε πάρει αυτός και στο οποίο είχε συμβληθεί ο υιός του ως εγγυητής μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε συνδυασμό την από /2024 συμφωνία όρων εξοφλήσεως οφειλής), με αποτέλεσμα η αιτούσα-καθ' ής η αίτηση να πληρώνει τις δόσεις του σχετικού στεγαστικού δανείου, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τον υιό τους και την οικογένεια του ώστε να μην καταγγελθεί η σχετική σύμβαση δανείου, πρέπει προς αποτροπή της επιδείνωσης της μεταξύ των διαδίκων κατάστασης, να διαταχθεί η μετοίκηση του καθ' ου από τη συζυγική τους οικία, κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος της αιτούσας, απορριπτομένης της αίτησης του καθ' ου ως ουσιαστικά αβάσιμης λαμβανομένου υπόψη και του ύψους της μηνιαίας σύνταξης του καθ' ου —αιτούντα, δεδομένου ότι η αιτούσα-καθ'ης η αίτηση έχει επωμισθεί και το βάρος εξόφλησης των δόσεων του σχετικού στεγαστικού δανείου, στο οποίο αυτός είχε συμβληθεί ως οφειλέτης και ως εκ τούτου βρίσκεται σε ασθενέστερη οικονομική θέση από τον καθ' ου-αιτούντα. Οι ως άνω διαφωνίες μεταξύ των διαδίκων συνεχίσθηκαν παρότι αμφότεροι οι διάδικοι είχαν οδηγηθεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Με τα δεδομένα αυτά πιθανολογούνται αληθείς οι ισχυρισμοί της αιτούσας-καθ' ης η αίτηση σε βάρος του καθ' ου-αιτούντα, ενώ επίσης πιθανολογείται ότι η ανωτέρω επαναλαμβανόμενη παράνομη συμπεριφορά του καθ' ου θίγει την τιμή και την υπόληψη της αιτούσας, καθώς και την υγεία της, καθόσον, πέραν του κινδύνου νέων επεισοδίων και εξυβρίσεων, της προξενεί ταραχή και φόβο, δυσκολεύει την καθημερινή της ζωή, και εμποδίζει την απρόσκοπτη διαμονή της αιτούσας στη συζυγική οικία, ενώ παράλληλα δημιουργεί κίνδυνο ερίδων και διαπληκτισμών μεταξύ των διαδίκων απορριπτομένης της σχετικής ένστασης του καθ' ου η αίτηση αιτούντα περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, ως ουσιαστικά αβάσιμης. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, ενόψει και του κατεπείγοντος, η υπό στοιχείο (α) αίτηση της αιτούσας-καθ' ης η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν, απορριπτομένης ως κατ' ουσίαν αβάσιμης της υπό στοιχείο (β) αίτησης του καθ' ου η αίτηση-αιτούντα και πρέπει να διαταχθεί η μετοίκησή του καθ' ου από τη συζυγική οικία και να απαγορευθεί στον καθ' ου η αίτηση να πλησιάζει την αιτούσα, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο και ιδιαιτέρως στον τόπο της μόνιμης κατοικίας της, επ' απειλή χρηματικής ποινής διακοσίων (200) ευρώ και προσωπικής κράτησης διάρκειας ενός (1) μήνα, για κάθε παράβαση της σχετικής διάταξης. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων, αμφοτέρων των αιτήσεων, θα πρέπει να συμψηφισθούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων, κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ, λόγω της ιδιότητας αυτών ως συζύγων (αιτούσας-καθ' ης η αίτηση και καθ' ου η αίτηση-αιτούντα), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει κατ' αντιμωλία των διαδίκων την υπό στοιχείο (α), και την υπό στοιχείο (β) αίτηση.

Δέχεται την υπό στοιχείο (α) αίτηση .

Διατάσσει προσωρινά τη μετοίκηση του καθ' ου η αίτηση από τη συζυγική οικία, που βρίσκεται ...

Υποχρεώνει τον καθ' ου η αίτηση προσωρινά να μην πλησιάζει την αιτούσα σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο και ιδιαιτέρως στον τόπο της μόνιμης κατοικίας της, που βρίσκεται ...

Απειλεί εναντίον του καθ' ου η αίτηση χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ και προσωπική κράτηση διάρκειας ενός (1) μήνα, για κάθε παράβαση της ανωτέρω διάταξης.

Απορρίπτει την υπό στοιχείο (β ) αίτηση.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων, στο σύνολό τους, για αμφότερες αιτήσεις .

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι τους δικηγόροι στις …/2024

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ