Δημοσιεύσεις - Συνεντέυξεις - Αρθρογραφία

Στον ελληνικό και διεθνή τύπο και τα νομικά περιοδικά

Συνέντευξη στην Real News - Η εξαίρεση στον κανόνα της παράνομης κατοχής υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.

Η συνέντευξη του κ. Τσιότσικα δημοσιεύθηκε στο άρθρο του δημοσιογράφου κ. Παναγιώτη Σουρελή στην στήλη Κοινωνία της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας Real News την 24 Μαρτίου 2024 και αναφέρεται στην κατ' έφεση δίκη του συγγραφέα κ. Βασίλη Παπαθεοδώρου. Στην συνέντευξη αυτή γίνεται αναφορά στις συνθηκές κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην κατοχή του εντολέα του, κ. Παπαθεοδώρου, υλικό πορνογραφίας ανηλικών. Ο κ. Τσιότσικας αναλύει ότι η κατοχή υλικού πορνογραφίας για την εκπόνηση καλλιτεχνικού (συγγραφικού) έργου, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι δικαιολογημένη, ως εξαίρεση στον κανόνα, καθώς η προμήθεια και κατοχή του υλικού αυτού διενεργήθηκε αποκλειστικώς για λόγους που προβλέπονται και επιτρέπονται από την κοινοτική νομοθεσία και δη στην Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

συνεντευξη Τσιότσικα
συνεντευξη Τσιότσικα